Mission:
1. ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขทุกระดับ
2. ดำเนินการวิจัยด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3. บริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายเพื่อสังคมสุขภาวะ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5)
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้ไว้ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2491
มีพระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 31 เล่ม 65 วันที่ 1 มิถุนายน 2491
วันที่ 25 พฤษภาคม วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์