พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 5) ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2491 มีพระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอนที่ 31 เล่ม 65 วันที่ 1 มิถุนายน 2491 วันที่ 25 พฤษภาคม วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์