ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

ปฎิทินกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์

ดูปฎิทินขนาดใหญ่

งานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ร่วมงาน...แสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการ

 

การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ประจำปีการศึกษา 2557

ณ ตำบลหนองย่างเสือ และตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง 4 ก.พ. 2558-15 พ.ค. 2558 และ 18 พ.ค. 2558-19 มิ.ย. 2558

ดูรายละเอียด