กลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง

เครื่องอะตอมมิกแอบชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (AAS) ยี่ห้อ Thermo scientific รุ่น ICE 3400, ICE 3500
 
เครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟ ชนิดของเหลว (HPLC) ยี่ห้อ Agilent รุ่น 1260
 
เครื่องแก็สโครมาโตกราฟ (GC) ยี่ห้อ Agilent รุ่น 7890  ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น 2010Plus
 
เครื่องแก็สโครมาโตกราฟ/แมสสเปค (GC/MS) ยี่ห้อ Agilent รุ่น 6890 และ 5975
 
เครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน (Bomb Calorimeter) ยี่ห้อ IKA รุ่น C5000
 

ติดต่อขอใช้บริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา