เหลือเวลาอีก
ประชาคมคณะสาธารณสุขศาสตร์เตรียมรับการตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561
วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เข้าสู่อินทราเน็ต