การฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรม ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

11-12 มี.ค. 2561

หลักสูตรฝึกอบรม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

การพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization)

18-20 มี.ค. 2561

หลักสูตรฝึกอบรม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

ความรอบรู้ด้านสุขภาพพื้นฐานสำหรับทุกวิชาชีพ (Health Literacy 101)

19-20 เม.ย. 2561

หลักสูตรฝึกอบรม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

ความรอบรู้ด้านสุขภาพพื้นฐานสำหรับผู้บริหาร (Health Literacy for Executive)