EVENTS

หลักสูตร ความรอบรู้ด้านสุขภาพพื้นฐานสำหรับทุกวิชาชีพ (Health Literacy 101)


หลักสูตรฝึกอบรม "ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)"
จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

จากสถานการณ์การดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับชาติ มีการผลักดัน พัฒนา นโยบาย สู่การปฏิบัติทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม "ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)"

หลักสูตร ความรอบรู้ด้านสุขภาพพื้นฐานสำหรับทุกวิชาชีพ (Health Literacy 101)

แบ่งหลักสูตร ตามกลุ่ม
 • โรงพยาบาล วันที่ 25-27 ก.พ. 2561
 • ชุมชน สสอ สสจ วันที่ 18-20 มี.ค. 2561
 • พยาบาลวิชาชีพ* วันที่ 22-24 เม.ย. 2561 *อยู่ระหว่างการขออนุมัติเพื่อมีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU)
 • ดูรายละเอียดหลักสูตร | ดาวน์โหลดใบสมัคร

  ส่งใบสมัครเข้าร่วมการอบรมไปที่ ฝ่ายการจัดฝึกอบรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 02 354 8527 ,02 354 8531
  โทรสาร 02 354 8558 e-mail: nongyao.sud@mahidol.ac.th

  แนะนำที่พักใกล้เคียง คลิกที่นี่