EVENTS

หลักสูตร ความรอบรู้ด้านสุขภาพพื้นฐานสำหรับทุกวิชาชีพ (Health Literacy 101)

หลักสูตรฝึกอบรม ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

จากสถานการณ์การดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับชาติ มีการผลักดัน พัฒนา นโยบาย สู่การปฏิบัติทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม "ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)"

หลักสูตร ความรอบรู้ด้านสุขภาพพื้นฐานสำหรับทุกวิชาชีพ (Health Literacy 101)

แบ่งหลักสูตร ตามกลุ่ม
  • โรงพยาบาล วันที่ 25-27 ก.พ. 2561 - ชมภาพบรรยากาศการอบรม
  • ชุมชน สสอ สสจ วันที่ 18-20 มี.ค. 2561
  • พยาบาลวิชาชีพ* วันที่ 22-24 เม.ย. 2561
  • * อยู่ระหว่างการขออนุมัติเพื่อมีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU)

    รายละเอียดหลักสูตร

    แนะนำที่พักใกล้เคียง คลิกที่นี่