EVENTS

หลักสูตร ความรอบรู้ด้านสุขภาพพื้นฐานสำหรับผู้บริหาร (Health Literacy for Executive)

หลักสูตรฝึกอบรม ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

จากสถานการณ์การดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับชาติ มีการผลักดัน พัฒนา นโยบาย สู่การปฏิบัติทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม "ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)"

หลักสูตร ความรอบรู้ด้านสุขภาพพื้นฐานสำหรับผู้บริหาร (Health Literacy for Executive)

(เฉพาะ C 8-9)
  • รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 เม.ย. 2561
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 7-8 มิ.ย. 2561
  • รุ่นที่ 3 วันที่ 5-6 ก.ค. 2561
  • รุ่นที่ 4 วันที่ 9-10 ส.ค. 2561
  • รายละเอียดหลักสูตร

    แนะนำที่พักใกล้เคียง คลิกที่นี่