EVENTS

หลักสูตร การพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization)

หลักสูตรฝึกอบรม ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

จากสถานการณ์การดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับชาติ มีการผลักดัน พัฒนา นโยบาย สู่การปฏิบัติทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม "ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)"

หลักสูตร การพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization)
วันที่ 29 – 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดหลักสูตร
ลงทะเบียนออนไลน์