EVENTS

หลักสูตร การพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization)

หลักสูตรฝึกอบรม ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

จากสถานการณ์การดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับชาติ มีการผลักดัน พัฒนา นโยบาย สู่การปฏิบัติทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม "ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)"

หลักสูตร การพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization)

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 11-12 มี.ค. 2561
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 1-2 เม.ย. 2561
  • รุ่นที่ 3 วันที่ 13-14 พ.ค. 2561
  • รุ่นที่ 4 วันที่ 10-11 มิ.ย. 2561
  • รุ่นที่ 5 วันที่ 8-9 ก.ค. 2561
  • รุนที่ 6 วันที่ 19-20 ส.ค. 2561
  • รายละเอียดหลักสูตร

    แนะนำที่พักใกล้เคียง คลิกที่นี่