ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์

คณบดี
chanuantong.tan@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ธราดล เก่งการพานิช

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร
ktharadol@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ ละกำปั่น

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
sunee.lag@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
chakrit.hir@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม
tsilawan@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา บุญธรรม

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
angsana.boo@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. มธุรส ทิพยมงคลกุล

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย
ajarnpuk@yahoo.com, mathuros.tip@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ
pimsurang.tae@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาธิป ศีลบุตร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
jutatip.sil@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรม
promluck.san@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา ศิริ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
s_siri4@hotmail.com, sukhontha.sir@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวี สายวิชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
tawee.sai@mahidol.ac.th