คณะกรรมการประจำคณะ

ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์

คณบดี
chanuantong.tan@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ธราดล เก่งการพานิช

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร
ktharadol@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ ละกำปั่น

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
sunee.lag@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
chakrit.hir@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ

รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม
tsilawan@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา บุญธรรม

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
angsana.boo@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. มธุรส ทิพยมงคลกุล

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย
ajarnpuk@yahoo.com, mathuros.tip@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ
pimsurang.tae@mahidol.ac.th

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
fuangfa.utr@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ
nutkamol.cha@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระ ครึกครื้นจิตร

หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
phpkk@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
phpbd@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. อาภาพร เผ่าวัฒนา

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
arpaporn.pow@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี จงสุวัฒน์

หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา
phrcs@mahidol.ac.th

อาจารย์ เรือเอก ดร. กิติพงษ์ หาญเจริญ

หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา
kitipong.har@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร. ธวัช เพชรไทย

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
tawach.pre@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา ตันสกุล

หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
phsts@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์

หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
wantanee.pha@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา

หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว
chaiwat.won@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ สราวุธ เทพานนท์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
sarawut.the@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร. ณิชชาภัทร ขันสาคร

หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
pkunsakorn@hotmail.com

คณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข โอศิริ

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
pramuk.osi@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. เนาวรัตน์ เจริญค้า

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
naowarut.cha@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. จีรนันท์ แกล้วกล้า

ภาควิชาโภชนวิทยา
phjsw@mahidol.ac.th

อาจารย์ วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย

ภาควิชาชีวสถิติ
vanvisa.sre@mahidol.ac.th

คณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนสายสนับสนุนประจำ

นางนภาพร ม่วงสกุล

จากสำนักงานคณบดี
napaporn.mua@mahidol.ac.th

นางเปรมประภา นุตโรจน์

จากภาควิชา
premprapa.nut@mahidol.ac.th