สภาอาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. จีรนันท์ แกล้วกล้า

ประธานสภาอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์

รองประธานสภาอาจารย์

อาจารย์ วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย

เลขาธิการสภาอาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. เนาวรัตน์ เจริญค้า

กรรมการสภาอาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์

กรรมการสภาอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ รวิวรกุล

กรรมการสภาอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ

กรรมการสภาอาจารย์

อาจารย์ ดร. ณัฐนารี เอมยงค์

กรรมการสภาอาจารย์

อาจารย์ ดร. ยุวนุช สัตยสมบูรณ์

กรรมการสภาอาจารย์

อาจารย์ พญ. ประภัสสร เพ็ชรกิจ

กรรมการสภาอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร์ ไชยกุล

กรรมการสภาอาจารย์

อาจารย์ ดร. นันท์นภัส ภัคะมาน

กรรมการสภาอาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงรัตน์ อินทร

กรรมการสภาอาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. โสภา ชินเวชกิจวานิชย์

กรรมการสภาอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณญา เบญจกุล

กรรมการสภาอาจารย์

อาจารย์ ดร. อัจฉรา วรารักษ์

กรรมการสภาอาจารย์

อาจารย์ ดร. เด่นศักดิ์ ยกยอน

กรรมการสภาอาจารย์