ประวัติความเป็นมา

2491คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการสาธารณสุข แห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนา เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล (มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เดิม) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491