ยุทธศาสตร์คณะฯ

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายพันธมิตรงานวิจัยด้านสาธารณสุข

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชื่อมต่อหลักสูตรด้านสาธารณสุขกับภูมิภาคเอเชีย

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนกลุ่มภารกิจเพื่อการบริการวิชาการการสาธารณสุข

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรและระบบสารสนเทศให้แข็งแกร่ง