การเดินทาง : Shuttle Bus

รถบริการรับ-ส่ง (Shuttle bus)

ศาลายา - คณะสาธารณสุขศาสตร์
ลำดับ เวลา ทะเบียน พนักงานขับรถ
1 06.00 น. 41-6177 นายอุทัย ฮิ้นเจริญ
2 11.00 น. 41-6177 นายอุทัย ฮิ้นเจริญ
3 16.45 น. 41-6177 นายอุทัย ฮิ้นเจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - ศาลายา
4 7.20 น. 41-6177 นายอุทัย ฮิ้นเจริญ
5 12.00 น. 41-6177 นายอุทัย ฮิ้นเจริญ
6 17.45 น. 41-6177 นายอุทัย ฮิ้นเจริญ


ภาพและข้อมูลจาก : กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี(ศาลายา) มหาวิทยาลัยมหิดล