การเดินทาง : Shuttle Bus

ตารางเวลาให้บริการรถ Shuttle Bus (รับ - ส่ง บุคลากรและนักศึกษา)

ศาลายา - คณะสาธารณสุขศาสตร์
ลำดับ เวลา ทะเบียน พนักงานขับรถ
1 06.00 น. 41-6177 นายอุทัย ฮิ้นเจริญ
2 11.00 น. 41-6177 นายอุทัย ฮิ้นเจริญ
3 16.45 น. 41-6177 นายอุทัย ฮิ้นเจริญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - ศาลายา
4 7.20 น. 41-6177 นายอุทัย ฮิ้นเจริญ
5 12.00 น. 41-6177 นายอุทัย ฮิ้นเจริญ
6 17.45 น. 41-6177 นายอุทัย ฮิ้นเจริญ