หอประชุมราชพฤกษ์

ติดต่อสอบถามได้ที่
งานบริหารทั่วไป คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2354-8543-9 ต่อ 1104, 1112, 1199