รายวิชาประจำปีการศึกษา 2556

 


รศ. ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม
รหัสวิชา: PHBS 620

ผศ. ดวงใจ มาลัย
รหัสวิชา: PHNU 463

ผศ. พัชราณี ภวัตกุล
รหัสวิชา: PHNU 301

รศ. อาภาพร เผ่าวัฒนา
รหัสวิชา: PHPH 677

ผศ. สุภัทรา ลิลิตรชาญ
รหัสวิชา: PHNU 313

รศ. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
รหัสวิชา: PHMI 612

อ. ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ
รหัสวิชา: PHMI 613

ผศ. สุภัทร์ ไชยกุล
รหัสวิชา: PHNU 486
รายวิชาประจำปีการศึกษา 2555 >>