รายวิชาที่เข้าร่วมโครงการ

 

2553 PHID 604 ผศ. ไกรชาติ ตันตระการอาภา วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
  PHAD 601 รศ. สุรชาติ ณ หนองคาย บริหารงานสาธารณสุข
  PHFH 605 รศ. พูนสุข ช่วยทอง อนามัยครอบครัว
  PHPN 601 ผศ. โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ อนามัยครอบครัว
  PHPN 607 ผศ. อาภาพร เผ่าวัฒนา การพยาบาลสาธารณสุข
  PHOH 445 รศ. สรา อาภรณ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  PHNU 317 ผศ. สุภัทร์ ไชยกุล โภชนวิทยา
  PHPN 628 รศ. อรวรรณ แก้วบุญชู การพยาบาลสาธารณสุข
  PHAD 636 รศ. ภูษิตา อินทรประสงค์ บริหารงานสาธารณสุข
  PHPN 691 รศ. พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ การพยาบาลสาธารณสุข
  PHPN 602 รศ. สุรินธร กลัมพากร การพยาบาลสาธารณสุข
  PHPN 621 รศ. วันเพ็ญ แก้วปาน การพยาบาลสาธารณสุข
  PHNU 315 ผศ. พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล โภชนวิทยา
  PHMI 407 อ.ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ จุลชีววิทยา
2554 PHPN 621 รศ. วันเพ็ญ แก้วปาน การพยาบาลสาธารณสุข
  PHMI 407 อ.ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ จุลชีววิทยา
  PHBS 602 ผศ. สุมาลี สิงหนิยม ชีวสถิติ
  PHAD 308 รศ. สุรชาติ ณ หนองคาย บริหารงานสาธารณสุข
  PHAD 602 รศ. ภูษิตา อินทรประสงค์ บริหารงานสาธารณสุข
  PHNU 406 รศ. ชุติมา ศิริกุลชญานนท์ โภชนวิทยา
  PHNU 441 ผศ. สุภัทร์ ไชยกุล โภชนวิทยา
  PHNU 438 ผศ. พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล โภชนวิทยา
2555 PHNU 315 ผศ. พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล โภชนวิทยา
  PHMI 407 อ.ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ จุลชีววิทยา
  PHNU 436 ผศ. ดวงใจ มาลัย โภชนวิทยา
  PHSI 306 ผศ. เสริมพันธ์ นิตย์นรา อนามัยชุมชน
  PHBS 550 อ.พิจิตพงศ์ สุนทรพิพิธ ชีวสถิติ
  PHPN 303 ผศ. ทัศนีย์ รวิวรกุล การพยาบาลสาธารณสุข
  PHSE 620 ผศ. มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
2556 PHBS 620 รศ. ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม ชีวสถิติ
  PHNU 463 ผศ. ดวงใจ มาลัย โภชนวิทยา
  PHNU 301 ผศ. พัชราณี ภวัตกุล โภชนวิทยา
  PHPH 677 ผศ. อาภาพร เผ่าวัฒนา การพยาบาลสาธารณสุข
  PHNU 313 ผศ. สุภัทรา ลิลิตรชาญ โภชนวิทยา
  PHMI 612 รศ. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ จุลชีววิทยา
  PHMI 613 อ. ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ จุลชีววิทยา
  PHNU 486 ผศ. สุภัทร์ ไชยกุล โภชนวิทยา