คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
   
แผนการจัดกิจกรร
 

 

โครงการหน่วยกิจการนักศึกษาประจำปีงบประมาณ  2558

ลำดับ

โครงการ

วันที่จัด

1.

โครงการจัดทำข้อมูลบัณฑิตจบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 บัณฑิตระดับปริญญาตรี  โท เอก  (E-form,E-book)

15 พ.ย 57 – 30 มิ.ย 58

2.

โครงการจัดทำข้อมูลด้วยระบบ e-form สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ด้านข้อมูลพื้นฐานรายบุคคลและสวัสดิการต่าง ๆ

15 พ.ย 57 – พ.ค 58

3.

โครงการจัดทำข้อมูล Activity Transcript ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 ประจำปีการศึกษา 2557 

15 พ.ย 57 –ส.ค 58

4.

โครงการ TOEIC  SUCCESS รุ่นที่ 2

15 พ.ย 57 ถึง ก.พ 58

5.

โครงการขอรับบริจาคทุนการศึกษา

5 ม.ค - 15 ก.ย 58

6.

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

18 มี.ค 58

7.

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุขเตรียมความพร้อม
สำหรับนักศึกษา

1-3  ส.ค 58

8.

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

14 ส.ค 58

9.

โครงการดูแลผู้นำนักศึกษากิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์

18 ส.ค – 31 ก.ค 58

10.

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสโมสรนักศึกษา

7-9 ส.ค 58

11

โครงการมหิดลวิชาการประจำปี 2558

22-23 ส.ค 58

12.

โครงการพิจารณาทุนการศึกษาประจำปี 2558 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4)

ส.ค – ต.ค 58

13.

โครงการฝึกซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร (ฝึกซ้อมย่อยครั้งที่1)
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

2 ก.ย 58

14.

วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

7 ก.ย 58

โดย หน่วยกิจการนักศึกษา 24 ตุลาคม 2557 **หมายเหตุวันจัดโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลง**

 

 

 

 
Www.free-counter-plus.com
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Webmaster.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543