คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
กำหนดเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 และ ปี 4 ภาคการศึกษา 2/2560
สอบปลายภาค เทอม 2/2560
 
ตารางสอน เทอม 2/2560
 
กำหนดเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3 และ ปี 4 ภาคการศึกษา 1/2560
ตารางสอน เทอม 1/2560
ตารางสอบปลายภาค 1/2560
 
ตารางห้องเรียน เทอม 1/2560

 

 

 

 

 

 

 
Www.free-counter-plus.com
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Webmaster.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543