คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
  • อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์)

1. ผศ.ดร.พัชราณี

ภวัตกุล

(ประธานหลักสูตร)

2. ผศ.ดร.มณฑา

เก่งการพานิช

 

3. ผศ.ดวงใจ

มาลัย

 

3. อ.ดร.ณิชชาภัทร

ขันสาคร

 

4. อ.ดร.ชวลิต

วโรดมรังมันตุ์

 

ปรับปรุงย่อยอาจารย์ประจำหลักสูตร: ผ่านที่ประชุมสภาครั้งที่  ๔๘๒  เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

1. รศ.ดร.วิชัย

พฤกษ์ธาราธิกูล

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ.ดร.สรา

อาภรณ์

 

3. อ.นพ.สุทธินันท์

ฉันท์ธนกุล

 

4. อ.ดร.นพนันท์

นานคงแนบ

 

5. อ.ดร.วรกมล

บุญยโยธิน

 

หลักสูตรผ่านที่ประชุมสภาครั้งที่  ๔๖๗  เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

ข้อมูล ณ  วันที่ 10  มิถุนายน  2557

Top

 

ระดับปริญญาตรี
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์)

1. ผศ.ดร.พัชราณี

ภวัตกุล

(ประธานหลักสูตร)

2. ผศ.ดร.มณฑา

เก่งการพานิช

 

3. อ.ดร.ชวลิต

วโรดมรังมันตุ์

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

1. รศ.ดร.วิชัย

พฤกษ์ธาราธิกูล

(ประธานหลักสูตร)

2. อ.นพ.สุทธินันท์

ฉันท์ธนกุล

 

3. อ.ดร.วรกมล

บุญยโยธิน

 

หมายเหตุ :   อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร

ข้อมูล ณ  วันที่ 10  มิถุนายน  2557

Top

 

 
 
 
 
Count Visitors
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Webmaster.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543