คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
  • อาจารย์ประจำรายหลักสูตร
  • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคปกติ)

1. อ.ดร.นพนันท์ 

นานคงแนบ

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ.ดร.สมพร 

กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี

 

3. รศ.ดร.สรา 

อาภรณ์

 

4. อ.ดร.ชลิตา 

ธัญญะคุปต์

 

5. อ.ดร.สุทธินันท์ 

ฉันท์ธนกุล

 

หลักสูตรผ่านที่ประชุมสภาครั้งที่  ๔๕๙  เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคพิเศษ)

1. อ.ดร.วรกมล 

บุณยโยธิน

(รักษาการประธานหลักสูตร)

2. รศ.ดร.ประมุข 

โอศิริ

 

3. รศ.วิชัย 

พฤกษ์ธาราธิกูล

 

4. อ.ดร.เพชรรัตน์  

ภูอนันตานนท์

 

5. อ.ดร.อัมรินทร์ 

คงทวีเลิศ

 

หลักสูตรผ่านที่ประชุมสภาครั้งที่  ๔๕๙  เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕

 
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ

1. ผศ.ดร.ณัฐกมล 

ชาญสาธิตพร

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ.ดร.ชูเกียรติ 

วิวัฒน์วงศ์เกษม

 

3. รศ.ฉวีวรรณ  

บุญสุยา

 

4. อ.ณัฐนารี  

เอมยงค์

 

5. อ.ศุภชัย 

แสงรัตนกุล

 

หลักสูตรผ่านที่ประชุมสภาครั้งที่  ๔๕๙  เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๕

 
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

1. อ.ดร.ธวัช 

เพชรไทย

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ. พิศิษฐ์ 

วัฒนสมบูรณ์

 

3. รศ.ดร.ดวงรัตน์ 

อินทร

 

4. อ.ดร.ธนาศรี 

สีหะบุตร

 

5. อ.ดร.ชัชวาล  

สิงหกันต์

 

หลักสูตรผ่านที่ประชุมสภาครั้งที่  ๔๕๙  เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ

1. อ.ดร.พิจิตรพงศ์ 

สุนทรพิพิธ

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ.เพียงจันทร์ 

โรจนวิภาต

 

3. รศ.ดร.ปรารถนา 

สถิตย์วิภาวี

 

4. อ.ดร.ประสงค์ 

กิติดำรงสุข

 

5. อ.วันวิสาข์  

ศรีสุเมธชัย

 

หลักสูตรผ่านที่ประชุมสภาครั้งที่  ๔๗๐  เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาคปกติ

1. รศ.ดร.ภูษิตา  

อินทรประสงค์

(ประธานหลักสูตร)

2. ผศ.นพ.โชคชัย 

หมั่นแสวงทรัพย์

 

3. ผศ.ดร.ทัศนีย์  

ศิลาวรรณ

 

4. ผศ.ดร.เรวดี  

จงสุวัฒน์

 

5. ผศ.ดร. สุภัทรา 

ลิลิตชาญ 

 

6. ผศ.ดร.ภิฤดี 

ภวนานันท์

 

7. อ.ดร.สุธี  

อยู่สถาพร

 

หลักสูตรผ่านที่ประชุมสภาครั้งที่  ๔๕๖  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาคพิเศษ

1. รศ.นพ.สมชาติ 

โตรักษา

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ.ดร.ปิยธิดา 

ตรีเดช

 

3. รศ.ดร.สุธรรม 

นันทมงคลชัย

 

4. รศ.ดร.สุรชาติ 

ณ หนองคาย

 

5. ผศ.ดร.อังสนา 

บุญธรรม

 

ปรับปรุงย่อยอาจารย์ประจำหลักสูตร : ผ่านที่ประชุมสภาครั้งที่  ๔๗๔  เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๖

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาระบาด

1. รศ.ดร.จักรกริช 

หิรัญเพชรรัตน์

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ.พิพัฒน์ 

ลักษมีจรัลกุล

 

3. อ.ดร.ชญาภรณ์ 

ศรัณพฤฒิ

 

4. ผศ.ประยุทธ์ 

พุทธิรักษ์กุล

 

5. ผศ.ดร.ทวี 

สายวิชัย

 

6. อ.ดร.สุภาวดี 

บุญชื่น

 

7. อ.ดร.วรากร 

โกศัยเสวี

 

8. รศ.ดร.วิศิษฏ์ 

ฉวีพจน์กำจร

 

9. รศ.ดร.ดุสิต 

สุจิรารัตน์

 

10.ผศ.ดร.สุคนธา 

ศิริ

 

ปรับปรุงย่อยอาจารย์ประจำหลักสูตร : ผ่านที่ประชุมสภาครั้งที่  ๔๗๙  เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๖

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคปกติ)

1. ผศ.ดร. มณีรัตน์ 

ธีระวิวัฒน์

(ประธานหลักสูตร)

2. ผศ. อัญชลี 

วงศ์ทางสวัสดิ์

 

3. ผศ.ดร.มณฑา 

เก่งการพานิช

 

4. ผศ.ดร.วิริณธิ์ 

กิตติพิชัย

 

5. ดร.ศรัณญา 

เบญจกุล

 

ปรับปรุงย่อยอาจารย์ประจำหลักสูตร : ผ่านที่ประชุมสภาครั้งที่  ๔๗๘  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ)

1. รศ.ดร.สุปรียา  

ตันสกุล

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ. ธราดล 

เก่งการพานิช

 

3. ผศ.ดร.ลักขณา 

เติมศิริกุลชัย

 

4. ผศ.ดร.ภรณี 

วัฒนสมบูรณ์

 

5. อ.ดร.ขวัญเมือง 

แก้วดำเกิง

 

ปรับปรุงย่อยอาจารย์ประจำหลักสูตร : ผ่านที่ประชุมสภาครั้งที่  ๔๗๙  เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๖

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ)

1. ผศ.ดร.ปาหนัน 

พิชยภิญโญ

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ.ดร.สุนีย์  

ละกำปั่น

 

3. ผศ.ดร.ขวัญใจ 

อำนาจสัตย์ซื่อ

 

4. ผศ.ดร.ปัญญารัตน์ 

ลาภวงศ์วัฒนา

 

5. ผศ.ดร.พัชราพร 

เกิดมงคล

 

หลักสูตรผ่านที่ประชุมสภาครั้งที่  ๔๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ)

1. รศ.ดร.วีณา 

เที่ยงธรรม

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ.ดร.วันเพ็ญ 

แก้วปาน

 

3. รศ.ดร.อาภาพร 

เผ่าวัฒนา

 

4. ผศ.ดร.ทัศนีย์ 

รวิวรกุล

 

5. ผศ.ดร.นฤมล 

เอื้อมณีกูล

 

หลักสูตรผ่านที่ประชุมสภาครั้งที่  ๔๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย

1. รศ.ดร.อรวรรณ 

แก้วบุญชู

(ประธานหลักสูตร)

2. ศ.ดร.พิมพ์พรรณ 

ศิลปสุวรรณ

 

3. รศ.ดร. สุรินธร 

กลัมพากร

 

4. ผศ.ดร.วีระพร 

ศุทธากรณ์

 

5. ผศ.ดร.แอนน์ 

จิระพงษ์สุวรรณ

 

หลักสูตรผ่านที่ประชุมสภาครั้งที่  ๔๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม  ๒๕๕๖

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)

1. รศ.พญ.จรวยพร 

สุภาพ

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ.นพ.พิทยา 

จารุพูนผล

 

3. รศ.ดร.จีรนันท์ 

แกล้วกล้า

 

4. ผศ.ดร.วิริณธิ์ 

กิตติพิชัย

 

5. อ.ทพ.ดร.สุทธิ 

เจริญพิทักษ์

 

หลักสูตรผ่านที่ประชุมสภาครั้งที่  ๔๕๖  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

1. รศ.ดร.ชนินทร์ 

เจริญกุล

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ.ดร.นพพร 

โหวธีระกุล

 

3. ผศ.อดิศักดิ์  

ภูมิรัตน์

 

4. อ.ดร.ฉัตรภา 

หัตถโกศล

 

5. ผศ.ดร.เอกราช 

บำรุงพืชน์

 

ปรับปรุงย่อยอาจารย์ประจำหลักสูตร : ผ่านที่ประชุมสภาครั้งที่  ๔๗๔  เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๖

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

1. รศ.ดร.สุคนธา 

คงศีล

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ.ดร.อรนุช 

ภาชื่น

 

3. รศ.ดร.พักตร์พิมล 

มหรรณพ

 

4. ผศ.ดร.ชะนวนทอง 

ธนสุกาญน์

 

5. ผศ.ดร.สุวัฒน์ 

ศรีสรฉัตร์

 

หลักสูตรผ่านที่ประชุมสภาครั้งที่  ๔๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕

 

ข้อมูล ณ  วันที่ 10  มิถุนายน  2557

 

 

Top

ระดับปริญญาโท
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ

1. ผศ.ดร.ณัฐกมล 

ชาญสาธิตพร

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ.ดร.ชูเกียรติ 

วิวัฒน์วงศ์เกษม

 

3. รศ.ฉวีวรรณ  

บุญสุยา

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

 

หมายเหตุ อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคปกติ)

1. อ.ดร.นพนันท์ 

นานคงแนบ

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ.ดร.สรา 

อาภรณ์

 

3. อ.ดร.ชลิตา 

ธัญญะคุปต์

 

หมายเหตุ :   อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคพิเศษ)

1. อ.ดร.วรกมล 

บุณยโยธิน

(รักษาการประธานหลักสูตร)

2. รศ.ดร.ประมุข 

โอศิริ

 

5. อ.ดร.อัมรินทร์ 

คงทวีเลิศ

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

1. อ.ดร.ธวัช 

เพชรไทย

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ.พิศิษฐ์ 

วัฒนสมบูรณ์

 

3. อ.ดร.ชัชวาล  

สิงหกันต์

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ

1. อ.ดร.พิจิตรพงศ์ 

สุนทรพิพิธ

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ.เพียงจันทร์ 

โรจนวิภาต

 

3. รศ.ดร.ปรารถนา 

สถิตย์วิภาวี

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาคปกติ

1. รศ.ดร.ภูษิตา  

อินทรประสงค์

(ประธานหลักสูตร)

2. ผศ.นพ.โชคชัย 

หมั่นแสวงทรัพย์

 

3. ผศ.ดร.ทัศนีย์  

ศิลาวรรณ

 

4. ผศ.ดร.เรวดี  

จงสุวัฒน์

 

5. ผศ.ดร. สุภัทรา 

ลิลิตชาญ 

 

6. ผศ.ดร.ภิฤดี 

ภวนานันท์

 

7. อ.ดร.สุธี  

อยู่สถาพร

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาคพิเศษ

1. รศ.นพ.สมชาติ 

โตรักษา

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ.ดร.ปิยธิดา 

ตรีเดช

 

3. รศ.ดร.สุธรรม 

นันทมงคลชัย

 

4. รศ.ดร.สุรชาติ 

ณ หนองคาย

 

5. ผศ.ดร.อังสนา 

บุญธรรม

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาระบาด

1. รศ.ดร.จักรกริช 

หิรัญเพชรรัตน์

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ.พิพัฒน์ 

ลักษมีจรัลกุล

 

3. อ.ดร.ชญาภรณ์ 

ศรัณพฤฒิ

 

4. ผศ.ประยุทธ์ 

พุทธิรักษ์กุล

 

5. ผศ.ดร.ทวี 

สายวิชัย

 

6. อ.ดร.สุภาวดี 

บุญชื่น

 

7. อ.ดร.วรากร 

โกศัยเสวี

 

8. รศ.ดร.วิศิษฏ์ 

ฉวีพจน์กำจร

 

9. รศ.ดร.ดุสิต 

สุจิรารัตน์

 

10.ผศ.ดร.สุคนธา 

ศิริ

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคปกติ)

1. ผศ.ดร. มณีรัตน์ 

ธีระวิวัฒน์

(ประธานหลักสูตร)

2. ผศ.ดร.มณฑา 

เก่งการพานิช

 

3. อ.ดร.ศรัณญา 

เบญจกุล

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ)

1. รศ.ดร.สุปรียา  

ตันสกุล

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ. ธราดล 

เก่งการพานิช

 

3. ผศ.ดร.ลักขณา 

เติมศิริกุลชัย

 

4. ผศ.ดร.ภรณี 

วัฒนสมบูรณ์

 

5. อ.ดร.ขวัญเมือง 

แก้วดำเกิง

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ)

1. ผศ.ดร.ปาหนัน 

พิชยภิญโญ

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ.ดร.สุนีย์  

ละกำปั่น

 

3. ผศ.ดร.พัชราพร 

เกิดมงคล

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ)

1. รศ.ดร.วีณา 

เที่ยงธรรม

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ.ดร.อาภาพร 

เผ่าวัฒนา

 

3. ผศ.ดร.ทัศนีย์ 

รวิวรกุล

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย

1. รศ.ดร.อรวรรณ 

แก้วบุญชู

(ประธานหลักสูตร)

2. ศ.ดร.พิมพ์พรรณ 

ศิลปสุวรรณ

 

3. รศ.ดร. สุรินธร 

กลัมพากร

 

4. ผศ.ดร.วีระพร 

ศุทธากรณ์

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)

1. รศ.พญ.จรวยพร 

สุภาพ

(ประธานหลักสูตร)

2. ผศ.ดร.วิริณธิ์ 

กิตติพิชัย

 

3. อ.ทพ.ดร.สุทธิ 

เจริญพิทักษ์

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

1. รศ.ดร.ชนินทร์ 

เจริญกุล

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ.ดร.นพพร 

โหวธีระกุล

 

4. อ.ดร.ฉัตรภา 

หัตถโกศล

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

1. รศ.ดร.สุคนธา 

คงศีล

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ.ดร.อรนุช 

ภาชื่น

 

3. ผศ.ดร.สุวัฒน์ 

ศรีสรฉัตร์

 

ข้อมูล ณ  วันที่ 10  มิถุนายน  2557

 

Top

 

 
 
 
 
Www.free-counter-plus.com
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Webmaster.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543