คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
  • อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)

1. รศ.ดร.นวรัตน์ 

สุวรรณผ่อง

2. รศ.ดร.วงเดือน 

ปั้นดี

3. ผศ.ดร.กนิษฐา 

จำรูญสวัสดิ์

4. ผศ.ดร.ชะนวนทอง 

ธนสุกาญจน์

5. ผศ.ดร.วราภรณ์ 

เสถียรนพเก้า

6. ผศ.ดร.ปัญญรัตน์ 

ลาภวงศ์วัฒนา

7. อ.ดร.กิติพงษ์ 

หาญเจริญ

หลักสูตรผ่านที่ประชุมสภาครั้งที่  ๔๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (นานาชาติ)

1. ศ.ดร.อรษา 

สุตเธียรกุล

(ประธานหลักสูตร)

2. ผศ.ดร.มณี  

ชะนะมา

 

3. ผศ.ดร.พรพรรณ  

ดีระพัฒน์

 

4. รศ.ดร.ชาญชุติ  

จรรยาสัณห์

 

5. รศ.ดร.ลีรา  

กิตติกูล

 

6. อ.ดร.จิรพันธุ์  

จันทร์จร

 

ปรับปรุงย่อยอาจารย์ประจำหลักสูตร : ผ่านที่ประชุมสภาครั้งที่  ๔๗๕ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (นานาชาติ)

1. รศ.ดร.เฉลิมชัย  

ชัยกิตติภรณ์

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ.ดร.วิทยา 

อยู่สุข

 

3. รศ.ดร.พรพิมล 

กองทิพย์

 

4. รศ.ดร.วันทนีย์ 

พันธุ์ประสิทธิ์

 

5. ผศ.ดร.ปรีชา 

ลอเสรีวานิชย์

 

หลักสูตรผ่านที่ประชุมสภาครั้งที่  ๔๖๕ เมื่อวันที่  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ข้อมูล ณ  วันที่ 10  มิถุนายน  2557

 

 

 

ระดับปริญญาเอก
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)

1. รศ.ดร.นวรัตน์ 

สุวรรณผ่อง

2. รศ.ดร.วงเดือน 

ปั้นดี

3. ผศ.ดร.กนิษฐา 

จำรูญสวัสดิ์

4. ผศ.ดร.ชะนวนทอง 

ธนสุกาญจน์

5. ผศ.ดร.วราภรณ์ 

เสถียรนพเก้า

6. ผศ.ดร.ปัญญรัตน์ 

ลาภวงศ์วัฒนา

7. อ.ดร.กิติพงษ์ 

หาญเจริญ

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หมายเหตุ :  อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (นานาชาติ)

1. ศ.ดร.อรษา 

สุตเธียรกุล

(ประธานหลักสูตร)

2. ผศ.ดร.พรพรรณ  

ดีระพัฒน์

 

3. รศ.ดร.ชาญชุติ  

จรรยาสัณห์

 

4. รศ.ดร.ลีรา  

กิตติกูล

 

5. อ.ดร.จิรพันธุ์  

จันทร์จร

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (นานาชาติ)

1. รศ.ดร.เฉลิมชัย  

ชัยกิตติภรณ์

(ประธานหลักสูตร)

2. รศ.ดร.วิทยา 

อยู่สุข

 

3. รศ.ดร.พรพิมล 

กองทิพย์

 

หมายเหตุ :   อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร

ข้อมูล ณ  วันที่ 10  มิถุนายน  2557

Top

 

 
 
 
 
Www.free-counter-plus.com
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Webmaster.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543