คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รับสมัครระดับปริญญาตรี

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร มี 2 ระบบ คือ

ระบบรับตร

          รับสมัครเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มี คุณสมบัติตามที่ระบบรับตรงกำหนด  โดยสมัครและสอบข้อเขียนกับ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง

        ระบบมหิดลรับตรง ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง แต่ต้องสมัครสอบข้อเขียนรายวิชาสามัญที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งการจัดทำข้อสอบ จัดสนามสอบ และตรวจให้คะแนน ข้อสอบดังกล่าวเป็นข้อสอบรับตรงร่วม ข้อสอบรับตรงร่วมที่ใช้คัดเลือกเป็นรายวิชาสามัญรวมทั้งสิ้น 9 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์1 คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ผู้สมัครจะต้องเลือกสมัครสอบ ในรายวิชาที่หลักสูตรที่ต้องการสมัครกำหนดไว้ เมื่อ สทศ.ประกาศคะแนนข้อเขียน มหาวิทยาลัยมหิดลจะนำคะแนน มาใช้ตัดสินเพื่อให้เข้าสอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัดทางวิชาชีพ และตรวจร่างกาย และประกาศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะนำเข้าระบบ Clearing-house ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) โดยการรวบรวมและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในระบบรับตรงหรือระบบโควตาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีข้อตกลงในการร่วมใช้ระบบ Clearing-house เพื่อให้ผู้ผ่าน การคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาเพียงแห่งเดียวภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house แล้ว จะได้สิทธิ์เฉพาะหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่เลือกเท่านั้น และ สอท. จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น รวมทั้งตัดสิทธิ์การสมัครในระบบกลาง (Admissions) ด้วย

ระบบแอดมิชชั่น (Admissions)

          มีการคัดเลือกที่ผ่านการดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
การคัดเลือกในระบบกลาง (Admissions) ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ซึ่งรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ผู้สมัครจะเลือกสมัครหลักสูตรต่างๆ ได้ไม่เกิน 4 อันดับ เกณฑ์คะแนนที่ใช้คัดเลือกเป็นดังนี้
          1. เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 (GPAX) ร้อยละ 20
          2. คะแนน O-NET ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ร้อยละ 30
          3. คะแนน GAT ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร้อยละ 10-50
          4. คะแนน PAT ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร้อยละ 0-40
          ผู้สนใจหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้สมัครและเข้าสอบ O-NET, GAT และ PAT กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th และสมัครเลือกหลักสูตรและสถาบันที่ต้องการศึกษากับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ที่เว็บไซต์ www.cuas.or.th

การจัดการเรียนการสอน
          นักศึกษาในชั้นปีที่ 1 - 2 ต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิชาศึกษาทั่วไป ที่วิทยาเขตศาลายาซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑล สาย 4 จากนั้น เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 3 - 4 จะย้ายเข้ามาศึกษา ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
การเรียนการสอนในทั้ง 2 หลักสูตร จะประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยเมื่อจบการศึกษาภาคทฤษฎีแล้วแต่ละสาขาวิชาเอก จะมีการฝึกงาน และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ในชุมชน / โรงพยาบาล / โรงงานอุตสาหกรรม เป็นเวลา 6 สัปดาห์

 

 
Www.free-counter-plus.com
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Webmaster.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543