คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ระดับปริญญาโท จำนวน 12 หลักสูตร ปีการศึกษา 2561

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จำนวน 2 หลักสูตร
1. วท.ม.(สศ) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
2. วท.ม.(สศ)
     1. วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
     2. วิชาเอกโภชนวิทยา
     3. วิชาเอกอนามัยครอบครัว
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 6 หลักสูตร
1. วท.ม. สาขาวิชาชีวสถิติ
ภาคพิเศษ
2. วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3. วท.ม. สาชาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. วท.ม. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุงชื่อหลักสูตร)
5. วท.ม. สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
6. วท.ม. สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ปรับปรุงชื่อหลักสูตร)
ภาคพิเศษ
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 หลักสูตร
1. ส.ม.
2. ส.ม. (นานาชาติ)
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 หลักสูตร
1. พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2. พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (ปรับปรุงชื่อหลักสูตร)
     
Content 2

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาโท  จำนวน 18  หลักสูตร  ปีการศึกษา 2560
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 3 หลักสูตร

 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  (ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 7 หลักสูตร (ภาคปกติ 5 หลักสูตร ภาคพิเศษ 2 หลักสูตร) 

 1. สาขาวิชาชีวสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 4. สาชาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (ภาคปกติ)   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 5. สาชาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (ภาคพิเศษ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 6. สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 7. สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ  (นานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จำนวน 5 หลักสูตร (ภาคปกติ 3 หลักสูตร ภาคพิเศษ 2 หลักสูตร)

 1. สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ  (ภาคปกติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 2. สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 3. สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
  3.1 กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาฯ
  3.2 กลุ่มวิชาระบาดวิทยาฯ
  3.3 กลุ่มวิชาปรสิตสาธารณสุขฯ
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (ภาคปกติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  4.1 วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
  4.2 วิชาเอกโภชนวิทยา
  4.3 วิชาเอกอนามัยครอบครัว
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์) (ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  5.1 วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
  5.2 วิชาเอกโภชนวิทยา
  5.5 วิชาเอกอนามัยครอบครัว  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 หลักสูตร (ภาคปกติ 1 หลักสูตร ภาคพิเศษ 1 หลักสูตร)

 1. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 2. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 3. สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

 

 
Www.free-counter-plus.com
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Webmaster.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543