คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ระดับปริญญาโท  จำนวน 17 หลักสูตร  

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 3 หลักสูตร

 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)
 2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  (ภาคพิเศษ)
 3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  (นานาชาติ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 6 หลักสูตร (ภาคปกติ 5 หลักสูตร ภาคพิเศษ 2 หลักสูตร) 

 1. สาขาวิชาชีวสถิต
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)
 4. สาชาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (ภาคปกติ) 
 5. สาชาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (ภาคพิเศษ) 
 6. สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 7. สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ  (นานาชาติ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จำนวน 5 หลักสูตร
(ภาคปกติ 3 หลักสูตร ภาคพิเศษ 2 หลักสูตร)
 1. สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ  (ภาคปกติ)
 2. สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ)
 3. สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด 
  3.1 กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาฯ
  3.2 กลุ่มวิชาระบาดวิทยาฯ
  3.3 กลุ่มวิชาปรสิตสาธารณสุขฯ

 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (ภาคปกติ)
  4.1 วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
  4.2 วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
  4.3 วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล
  4.4 วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข
  4.5 วิชาเอกโภชนวิทยา
  4.6 วิชาเอกอนามัยครอบครัว

 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์) (ภาคพิเศษ)
  5.1 วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
  5.2 วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
  5.3 วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล
  5.4 วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข
  5.5 วิชาเอกอนามัยครอบครัว
   

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 หลักสูตร (ภาคปกติ 1 หลักสูตร ภาคพิเศษ 1 หลักสูตร)

 1. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ)
 2. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ)
 3. สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย

 

Content 2

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาโท  จำนวน 17 หลักสูตร  

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 3 หลักสูตร

 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)
 2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  (ภาคพิเศษ)
 3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  (นานาชาติ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 6 หลักสูตร (ภาคปกติ 5 หลักสูตร ภาคพิเศษ 1 หลักสูตร) 

 1. สาขาวิชาชีวสถิต
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 3. สาชาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (ภาคปกติ) 
 4. สาชาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (ภาคพิเศษ) 
 5. สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 6. สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ  (นานาชาติ)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จำนวน 5 หลักสูตร
(ภาคปกติ 3 หลักสูตร ภาคพิเศษ 2 หลักสูตร)
 1. สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ  (ภาคปกติ)
 2. สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ)
 3. สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด 
  3.1 กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาฯ
  3.2 กลุ่มวิชาระบาดวิทยาฯ
  3.3 กลุ่มวิชาปรสิตสาธารณสุขฯ
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (ภาคปกติ)
  4.1 วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
  4.2 วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
  4.3 วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล
  4.4 วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข
  4.5 วิชาเอกโภชนวิทยา
  4.6 วิชาเอกอนามัยครอบครัว
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์) (ภาคพิเศษ)
  5.1 วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
  5.2 วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
  5.3 วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล
  5.4 วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข
  5.5 วิชาเอกอนามัยครอบครัว  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 หลักสูตร (ภาคปกติ 1 หลักสูตร ภาคพิเศษ 1 หลักสูตร)

 1. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ)
 2. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ)
 3. สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย

 

 

 
Www.free-counter-plus.com
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Webmaster.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543