คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ปี 2558
โครงการระดับปริญญาตรี
 
ชื่อสถาบัน/โปรแกรม
ระดับการศึกษา
จำนวนทุนที่จัดสรร
การรับสมัคร
ผลการพิจารณา
Stikes Bali (Institute of Health Sciences Bali)
ประเทศอินโดนีเซีย
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
9
ในระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2558
-
 
โครงการระดับบัณฑิตศึกษา
 
ชื่อสถาบัน/โปรแกรม
ระดับการศึกษา
จำนวนทุนที่จัดสรร
การรับสมัคร
ผลการพิจารณา
Stikes Bali (Institute of Health Sciences Bali)
ประเทศอินโดนีเซีย
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
3
ในระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2558
-
- University of Malaya
ประเทศมาเลเซีย
- ปริญญาโท - จำนวน 5 ทุน ตั้งแต่วันนี้ - 16 ธ.ค. 58
อยู่ระหว่างการพิจารณา
 

 

 

 
Www.free-counter-plus.com
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Webmaster.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543