คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา


จำนวนหลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560

  ระดับปริญญาเอก จำนวน 4 หลักสูตร
  ระดับปริญญาโท  จำนวน 17 หลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร
จำนวนนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560
ระดับปริญญาเอก
จำนวน  110 คน
ระดับปริญญาโท
จำนวน  699 คน
ระดับปริญญาตรี
จำนวน   718 คน
จำนวนนักศึกษาจำแนกตามรายเดือน
     
หลักสูตร
ปี 2561 ประจำเดือน
- ระดับปริญญาเอก
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาตรี

 

หลักสูตร
ปี 2560 ประจำเดือน
- ระดับปริญญาเอก
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาตรี
    
หลักสูตร
ปี 2559 ประจำเดือน
- ระดับปริญญาเอก
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาตรี

 

 

หลักสูตร
ปี 2558 ประจำเดือน
- ระดับปริญญาเอก
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาตรี

 

หลักสูตร
ปี 2557 ประจำเดือน
- ระดับปริญญาเอก
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาตรี
 

 

 
Www.free-counter-plus.com
งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Webmaster.
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543