การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2548

ณ ตำบลคำพระ และตำบลเค็งใหญ่
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 30 มค. ถึง 11 มีค. 2549

 counter

กระดานข่าว

Home
หลักการและเหตุผล
กำหนดการเตรียมการวิชาการฯ
ประวัติความเป็นมา
เมืองอำนาจเจริญ

แผนที่ฝึกภาคสนามฯ
นักศึกษาที่ออกฝึกภาคสนามฯ
ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา
รายการพัสดุ
Field Training Development
คำให้โอวาทของคณาจารย์
ผู้มีคุณูปการต่อการฝึกปฏิบัติงาน
1 2
พื้นที่ฝึกฯ 2508-ปัจจุบัน

 Adminís Team

ทีม(team)

กิจกรรม(Activities)

01

Act

02

Act

03

Act

04

Act

05

Act

06

Act

07

Act

08

Act

09

Act

10

Act

11

Act

12

Act

ประมวลภาพ

การเตรียมการฝึกฯ
ปฐมนิเทศก์
การฝึกฯ 3 อาทิตย์แรก
อธิการบดีเยี่ยม 10-02-49
ประชุม อ.นิเทศก์งาน
การนิเทศก์งาน
ประชุมหัวหน้าทีม
คลายเครียดกองกลาง
ปัจฉิมนิเทศน ์- เดินทางกลับ
11-03-49

Link ที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอำนาจเจริญ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

สถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

แนะนำเวบ/ขอข้อมูล ได้ที่
headphst@mahidol.ac.th
 

กำหนดการเตรียมวิชาการฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2548

ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 2

ลำดับ

วัน เดือน ปี

เวลา

หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย

1

9 พ.ย. 48

13.00-16.00 น.

-การบริหารจัดการฝึกภาคสนาม ครั้งที่ 1

ผู้อำนวยการฝึกภาคฯ

นักศึกษาทุกคน

-กระบวนทัศน์การฝึกภาคสนาม

ผศ. ดร. ชนินทร์  เจริญกุล

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ
การพัฒนาสาธารณสุข : แนวคิด
หลักการ และขั้นตอน

รศ. ดร. อรนุช  ภาชื่น
ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
อาจารย์สนับสนุนวิชาการ

2

16 พ.ย. 48

13.00-16.00 น.

- การเรียนรู้วิถีชุมชน การระบุผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และการสร้างวิสัยทัศน์:
แนวคิดและปฏิบัติการ

ผศ. ดร. ชนินทร์  เจริญกุล
รศ. ดร. อรนุช  ภาชื่น
ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
อาจารย์สนับสนุนวิชาการ

นักศึกษาทุกคน

3

23 พ.ย. 48

13.00-16.00 น

-การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบมีส่วนร่วม และการระบุปัญหา: แนวคิดและปฏิบัติ

รศ. ดร. อรนุช  ภาชื่น
ผศ.อังสนา บุญธรรม
ผศ.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
อาจารย์สนับสนุนวิชาการ

นักศึกษาทุกคน

4

30 พ.ย. 48

13.00-16.00 น

-การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา :
แนวคิดและปฏิบัติการ

ผศ. ทัศนีย์  ศิลาวรรณ
ผศ.อังสนา บุญธรรม
อาจารย์สนับสนุนวิชาการ

นักศึกษาทุกคน

5

7 ธ.ค. 48

13.00-16.00 น

-การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา :
แนวคิดและปฏิบัติการ

รศ.พญ.มันทนา ประทีปะเสน
อาจารย์สนับสนุนวิชาการ

นักศึกษาทุกคน

6

14 ธ.ค. 48

13.00-14.00 น

-การบริหารจัดการฝึกภาคสนาม ครั้งที่ 2

ผู้อำนวยการฝึกภาคฯ

นักศึกษาทุกคน

14.00-16.00 น

-องค์กรท้องถิ่น

อ. นิวัต อุณฑพันธุ์
อาจารย์สนับสนุนวิชาการ

7

4 ม.ค. 49

13.00-16.00 น

-การจัดทำแผนงาน/โครงการ  การบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการ และการประเมินผล : แนวคิดและปฏิบัติการ

รศ. ดร. นิรัตน์  อิมามี
ผศ.อังสนา บุญธรรม

นักศึกษาทุกคน

8

18 ม.ค. 49

13.00-14.00 น.

-การบริหารจัดการฝึกภาคสนาม ครั้งที่ 3

ผู้อำนวยการฝึกภาคฯ

นักศึกษาทุกคน

14.00-16.00 น.

-สรุปกระบวนการและ
ขั้นตอนการฝึกภาคสนาม

ผศ. ดร. ชนินทร์  เจริญกุล
รศ. ดร. อรนุช  ภาชื่น

 

หมายเหตุ: วันที่ 9-13 มกราคม 2549 เป็นสัปดาห์เตรียมการทางวิชาการสำหรับ นศ.สม. ซึ่งจะเดินทางไปเตรียมการที่สูงเนิน

     Home     Up       Next Stacked Page        Previous Stacked Page       Next Page       Previous Page       First Child Page