การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2548

ณ ตำบลคำพระ และตำบลเค็งใหญ่
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 30 มค. ถึง 11 มีค. 2549

 counter

กระดานข่าว

Home
หลักการและเหตุผล
กำหนดการเตรียมการวิชาการฯ
ประวัติความเป็นมา
เมืองอำนาจเจริญ

แผนที่ฝึกภาคสนามฯ
นักศึกษาที่ออกฝึกภาคสนามฯ
ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา
รายการพัสดุ
Field Training Development
คำให้โอวาทของคณาจารย์
ผู้มีคุณูปการต่อการฝึกปฏิบัติงาน
1 2
พื้นที่ฝึกฯ 2508-ปัจจุบัน

 Adminís Team

ทีม(team)

กิจกรรม(Activities)

01

Act

02

Act

03

Act

04

Act

05

Act

06

Act

07

Act

08

Act

09

Act

10

Act

11

Act

12

Act

ประมวลภาพ

การเตรียมการฝึกฯ
ปฐมนิเทศก์
การฝึกฯ 3 อาทิตย์แรก
อธิการบดีเยี่ยม 10-02-49
ประชุม อ.นิเทศก์งาน
การนิเทศก์งาน
ประชุมหัวหน้าทีม
คลายเครียดกองกลาง
ปัจฉิมนิเทศน ์- เดินทางกลับ
11-03-49

Link ที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอำนาจเจริญ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

สถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

แนะนำเวบ/ขอข้อมูล ได้ที่
headphst@mahidol.ac.th
 

ทีมที่ ๙ บ้านเค็งใหญ่ หมู่ 1 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

T091

T093

T09

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

หลักสูตร

 

 

 

 

1

ภ.ญ.พรสุรีย์

ศรีสว่าง

ส.ม.

2

ภ.ญ.นิภารัตน์ 

สวัสดิ์จู

ส.ม.

3

นายคำฮัก

คมมานา

ส.ม.

4

น.ส.นภาพร 

ทองพูนเพิ่ม

วท.ม.(ปรสิตวิทยา)

5

นายเผด็จศักดิ์

ชอบธรรม

วท.ม.(วิทยาการระบาด)

6

น.ส.สุจิตรา 

สุมนนอก

วท.ม.(โภชนวิทยา)

7

น.ส.สุภลักษณ์ 

สระใหญ่

วท.บ.(โภชนวิทยา)

8

น.ส.อารยา 

เชตะโพธิ์

วท.บ.(โภชนวิทยา)

9

นายนรรถพล 

เดชเพชร

วท.บ.(วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม)

10

น.ส.นิตยา 

วรรณกาล

วท.บ.(วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม)

11

น.ส.ปิยะพร

แซ่เอี้ยว

วท.บ.(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)

12

น.ส.รัถยาภรณ์

ไตรรัตน์

วท.บ.(อนามัยชุมชน)

13

นายธนภัทร 

วงศ์ระพี

นสพ.มศว.

14

นายเทอดศักดิ์ 

หอมศรีประเสริฐ

นสพ.มศว.

15

นายพงษ์ศิริ 

เปียคง

นสพ.มศว.

16

นายนริศ 

ติวะตันสกุล

นสพ.มศว.

17

น.ส.รวมทิพย์ ์

สุภานันท

นสพ.มศว.

18

น.ส.พรศจี 

ทองชมภูนุช

นสพ.มศว.

19

น.ส.วีรวรรณ 

จิรวิภาพันธุ์

นสพ.มศว.

20

น.ส.อภิญญา

โพธิพันธุ์

นสพ.มศว.

     Home     Up       Next Stacked Page        Previous Stacked Page       Next Page       Previous Page       First Child Page