Honors & Awards

ขอแสดงความยินดี นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาวิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2561 วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล)

ขอแสดงความยินดี ดร.ศรัณญา เบญจกุล ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ)

ขอแสดงความยินดี ดร.วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม)

ขอแสดงความยินดี นางธัญญารัตน์ สุนทร งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ชำนาญการพิเศษ" สาขาบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ขอแสดงความยินดี นายสุชาติ วิริยะอาภา รองกรรมการผู้จัดการสำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่า วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น "ศิษย์เก่าดีเด่น" โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร กลัมพากร ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ในโอกาสได้รับรางวัล "บุคคลต้นแบบรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่" ประจำปี 2561-2562 จาก สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ในโอกาสได้รับรางวัล "แม่ดี-บุคลากรเด่น" ระดับส่วนงาน จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง อดีตรองปลัดกรุงเทพมหานคร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี นางนงลักษณ์ บุญไทย ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาควิชาอนามัยครอบครัว ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี นางสาววาณีรัตน์ รุ่งเกียรติกุล ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี คุณวรากร เลาหเสรีกุล ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน รุ่นที่ 11 ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ศิษยเก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาบริหาร จาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา คงศีล ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสถาบันวิชาการเข้าร่วมคณะกรรมการกลไกความร่วมมือในประเทศสำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย Country Coordinating Mechanism (CCM) วาระ ปี พ.ศ. 2562-2563

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "ช้างทองคำ" ประจำปี 2561 นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่น สาขานักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่น ที่มีผลกระทบทางนโยบายสาธารณะ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดี นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ได้รับรางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี 2561 จาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา สังกัดภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2561 ของสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร ศิษย์เก่าหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ ภาควิชาชีวสถิติ

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 ประเภทวิชาการ/วิจัย จาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ศุภชัย ปิติกุลตัง ภาควิชาอนามัยครอบครัว ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาอนามัยครอบครัว)

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข)

Congratulation Miss Duanpen Sirithian Doctor of Philosophy Program in environmental Technology (international program) Department of Sanitary Engineering, Faculty of Public Health

Thesis title: Evaluation of air toxics dispersion from open burning of maize residues

Advisor: Prof. Dr. Sarawut Thepanondh

ขอแสดงความยินดี นายวิศวะ มาลากรรณ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิทยานิพนธ์: Influence of meteorological characteristics on concentration and distribution of air pollution in Maptaphut industrial area

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร. ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ ภาควิชาจุลชีววิทยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาจุลชีววิทยา)

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร. เพลินพิศ บุณยมาลิก ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข)

ขอแสดงความยินดี นายวิศวะ มาลากรรณ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รางวัล : เข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดี นางสาวภัทรภร สำรุด นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับทุนการศึกษาภายใต้โครงการภาคีบัณฑิตจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โครงงานวิจัย "การเปรียบเทียบ และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตไบโอดีเซลโดยวิธีทรานส์เอสเทอริฟิเคชันในสภาวะเหนือจุดวิกฤต และใต้จุดวิกฤตของเมทานอลของน้ำมันที่ตกค้างจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม" Comparison and optimization for biodiesel production via super- and sub- critical methanol transesterification from residual oil of palm oil mill effluent

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ

ขอแสดงความยินดี พันเอกหญิงจันทนา กมลศิลป์ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 23 ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการกองการปกครอง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก"

ขอแสดงความยินดี ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข"

ขอแสดงความยินดี นางสาวปิยาพัชร แสนเปา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับทุน JASSO Funded Short-term Student Exchange Support Program "SDGs co-creation student exchange program at Osaka University ASEN Campus"

ขอแสดงความยินดี นางสาวอ้อมจิต ศิลปรัศมี วิทยานิพนธ์ "การผลิตกรดซักซินิกจากกลีเซอรอลดิบโดยเชื้อ Acitnobacillus succinogenes กระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน" หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับทุนวิทยานิพนธ์ "แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 (ประเภทบัณฑิตศึกษา และ แม่ไก่ ลูกไก่)" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดี นางสาวปิยาพัชร แสนเปา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2561 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี นางสาวอ้อมจิต ศิลปรัศมี หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) รศ.ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2561 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธาดาเดช ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาบริหารงานสาธารณสุข)

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.จิรพันธุ์ จันทร์จร ภาควิชาจุลชีววิทยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาจุลชีววิทยา)

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.สุวิมล กาญจนสุธา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม)

ขอแสดงความยินดี Lecturer Dr. Carol Hutchinson ภาควิชาโภชนวิทยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Assistant Professor (สาขาวิชา Nutrition)

ขอแสดงความยินดี บุคลากรดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2561 ดังรายนามต่อไปนี้ (เรียงจากซ้ายมาขวา)
บุคลากรสายวิชาการ:
รองศาสตราจารย์ ดร. ปาหนัน พิชยภิญโญ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
บุคลากรสายสนันสนุน:
นางธัญญารัตน์ สุนทร งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นางสาวปุณณภา ระวานนท์ ภาควิชาชีวสถิติ
บุคลากรรุ่นใหม่สายสนับสนุน:
นายเฉลิมมงคล จันทรแขวก งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
บุคลากรกลุ่มลูกจ้างปฎิบัติงานบริการทั่วไป:
นางรัญจวน เดชไทย งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี

ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (นามสกุลเดิม "รัตน์ริมจง" ขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล) ศิษย์เก่าวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา ปีที่จบการศึกษา 2527 ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" สาขาวิชาสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดี คุณสมจิณณ์ พิลึก ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)"

ขอแสดงความยินดี นายกฤษฎา ชิดสนิท วิทยานิพนธ์ "การใช้ฐานข้อมูล PRTR เพื่อประเมินความเป็นพิษต่อมนุษย์และความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : กรณีศึกษาแหล่งกำเนิดมลพิษในจังหวัดระยอง และนางสาวปิยาพัชร แสนเปา วิทยานิพนธ์ "การประเมินการระบายและความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในอากาศโดยใช้แบบจำลอง AERMOD จากคลองแสนแสบในกรุงเทพมหานคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนวิทยานิพนธ์ "แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 (ประเภทบัณฑิตศึกษา และ แม่ไก่ ลูกไก่)" จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดี นางสาวปริณวดี ชูแก้ว นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนการศึกษา "เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ" ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดี นายธนวันต์ กาบภิรมย์ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน รุ่นที่ 26 ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น กรมควบคุมโรค ประจำปีพุทธศักราช 2561 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล เอื้อมณีกูล ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข)

ขอแสดงความยินดี นางสาวตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ได้รับตำแหน่ง Miss Brand Ambassador Of Graduate School Mahidol University 2018

รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ เข้ารับโล่เกียติยศ "นักวิจัยดีเด่นด้านควบคุมยาสูบ" จาก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ในงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17