Honors & Awards

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ เสถียรนพเก้า ภาควิชาโภชนวิทยา ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาโภชนวิทยา)

ผศ.ดร. สราวุธ เทพานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งจาก United Nations Environment Programme (UNEP) ให้เป็น Ad hoc group of experts to the Minamata convention on mercury ในนามผู้แทนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภูมิภาคอื่นในการพัฒนารูปแบบกระบวนการ monitoring การจัดทำ emission inventory และ modeling ของสารปรอท เพื่อประเมินประสิทธิผลของอนุสัญญามินามาตะ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเดือนเพ็ญ ศิริเถียร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(นานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก ในการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 4-6 ธันวาคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนศร วิมลรัตนศิลป์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(นานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก ในการไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 4-6 ธันวาคม 2560

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับรางวัล Best Young Investigator Poster Award ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผลอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ชื่อผลงาน Disaster drinking water treatment unit: Case study in Nepal (P-25) อาจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ชื่อผลงาน Optimum plantation area of Thai tapioca industry for food versus fuel productions based on sustainable development approach (P-27) และ Mr. Zayar Myat Thu นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ชื่อผลงาน Assessment of food sanitation levels of street vended shops and coliform bacterial contamination of street vended food in Nay Pyi Taw City, Myanmar ในงาน The 2017 Kyoto Global Conference for Rising Public Health Researchers จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 ณ Kyoto University School of Public Health ประเทศญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิศวะ มาลากรรณ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ได้รับทุนการวิจัยภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หัวข้อวิทยานิพนธ์ : อิทธิพลของสภาวะอุตุนิยมวิทยาที่มีผลต่อความเข้มข้นและ การกระจายตัวของสารมลพิษทางอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์

ขอแสดงความยินดี นางสาวกรรณิการ์ ป้อมบุบผา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาวิทยาศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณิชชาภัทร ขันสาคร และคณาจารย์จากภาควิชาอนามัยชุมชน ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Popular Vote ประเภทการนำเสนอ Poster Presentation ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กระบวนการจัดการด้านวิชาการในการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสวรรญา หวังกุหลำ และนางสาวกมนชนก บุญสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผ่านเข้ารอบเป็น 10 คนสุดท้ายจากหลักสูตร "หลักการและเทคนิคการผลิตเครื่องดื่มปลอดเชื้อในภาชนะบรรจุปิดสนิท PET" และ "การวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่ม จากใบชา จากยอดอ่อน 3 ใบบน แตกยอดต่อเป็นสินค้า 31 รสชาติ จำหน่ายทั่วไทยและทั่วโลก" เพื่อเข้าสู่การอบรมหลักสูตรพิเศษจาก Ichitan Experience Academy ซึ่งทำการคัดเลือกนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจากตัวแทนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวนกว่า 70 คน ในวันที่ 1 และ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30-17.00 น. ณ อิชิตัน กรีน แฟคทอรี นิคมโรจนะ เฟส 3 จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี อ.ดร.วศินา ทาเขียว และ อ.ดร.สมโชค กิตติสกุลนามเป็นผู้ดูแล

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิศวะ มาลากรรณ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภททุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2560 จัดโดย : สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญชรีย์ พัฒนา นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภททุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2560 จัดโดย : สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับ นายรวี เดชชัยพิทักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภททุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2560 จัดโดย : สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวกัญชรีย์ พัฒนา นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัล #Miss #Mahidol #Popular #Vote และ #Miss #Mahidol #Brand Ambassador 2017

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปวีณ์ริศา ช้อยเชื้อดี และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล และ ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล ได้รับรางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น ด้านอาหาร เรื่อง "มะม่วงเพียวเร่สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก" ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 11 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอแสดงความยินดีแด่ น.ส.วรัญญา พงษ์ไพบูลย์ ผศ.ดร.สุภัทร์ ไชยกุล ผศ.ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์ได้รับรางวัล Popular vote ของโปสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร ชื่อโครงการ: ผลของการดัดแปรโดยเอนไซม์ต่อคุณสมบัติ เชิงเคมีฟิสิกส์ และความสามารถในการย่อยแป้งข้าว ในการประชุมวิชาการ "โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3" ภายใต้หัวข้อ "จุดประกายความคิดสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม ด้วยพลังงานวิจัย" เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทิชา บุรี, นายพันธกานต์ สอนผา, นางสาวพิมพ์รวี กุสสลานุภาพ, นางสาวสิรินทรา โวหารลึก ที่เป็นตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 ไปแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหาร FoSTAT-Quiz Bowl 2017 ได้ลำดับที่ 6 จาก 69 ทีมของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ วันที่ 17 มิถุนายน 2560 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)