ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนต่อโท - เอก ที่#มหิดล ได้แล้ว วันนี้ !! #รับสมัคร 1 พ.ย. 60 – 15 ม.ค. 61
เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการพิเศษ : เรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา และทุนการศึกษาต่างประเทศ
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 7 ปี 2560