รายละเอียด ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ลงทะเบียนออนไลน์ รายละเอียดและลงทะเบียน ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ภาพกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์

29 มิถุนายน 2561 ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วารสารสาธารณสุขศาสตร์

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (Journal of Public Health) เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ จุลชีววิทยา ชีวสถิติ โภชนาการ พยาบาลสาธารณสุข ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา บริหารงานสาธารณสุข ระบาดวิทยา อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสุขาภิบาล อนามัยครอบครัว อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยชุมชน การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และผู้สนใจทั่วไปในด้านงานสาธารณสุข


ผ่านการรับรองคุณภาพเป็นวารสารกลุ่มที่ 1
ของ TCI (Thai Journal Citation Index Centre)
และ อยู่ในฐานสากล ACI (ASEAN CITATION INDEX)
ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2559 0.404

 

ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

ปฎิทินกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์

ดูปฎิทินขนาดใหญ่