ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน
"ราชพฤกษ์ เบิกบาน สราญใจ"
ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
เวลา 10.00 เป็นต้นไป
ณ หอประชุมราชพฤกษ์


Updates: 22 มี.ค. 2562


ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ
พันโทช่วง ประสาทสุวรรณ
บิดาของรองศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ แก้วบุญชู
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เจ้าภาพได้ตั้งศพสวดพระอภิธรรม
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ วัดโนนหัวช้าง (วัดป่าสามัคคีธรรม) ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ

Updates: 21 มี.ค. 2562


ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "เทคนิคการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2"

ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


สามารถลงทะเบียน Online ตั้งแต่วันนี้ - 18 มีนาคม 2562 ได้ที่
https://goo.gl/vgcD46 หรือ QR Code
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
นายชัยยะ ขลังธรรมเนียม โทร. 1103

รายละเอียด


Updates: 12 มี.ค. 2562


ขอเชิญคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์
ร่วมส่งนักศึกษาและคณาจารย์ที่จะออกเดินทาง สู่พื้นที่ฝึกภาคสนาม

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 07.00 - 07.30 น.
ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ


"ผนึกกำลัง สร้างสรรค์ พัฒนา นำพาความรอบรู้ สู่สุขภาวะชุมชน"


กำหนดการ

Updates: 26 ก.พ. 2562


ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ
นายธวัช ภัทรานวัช จ.ช.
บิดาของรองศาสตราจารย์ ดร. ภรณี ภัทรานวัช
ข้าราชการบำนาญ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เจ้าภาพได้ตั้งศพสวดพระอภิธรรม
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ถึง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ศาลาท่านผู้หญิงตุ่น (ศาลา ๑๐) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ

Updates: 22 ก.พ. 2562


ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "เทคนิคการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1"

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


สามารถลงทะเบียน Online ตั้งแต่วันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ที่
https://goo.gl/SYo9bY หรือ QR Code
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
นายชัยยะ ขลังธรรมเนียม โทร. 1103

รายละเอียด


Updates: 18 ก.พ. 2562


ตลาดนัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยและนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจ
(Research and Innovation Sharing Market to Business Sectors)

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
• สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
• สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)
• สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
• บริษัท True Corporation
• บริษัท Atiz Innovation Co., Ltd.
• บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ส่งผลงานโครงการวิจัยไปยัง งานวิจัยและวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ตามแบบฟอร์ม
• แบบฟอร์มการส่งผลงานโครงการวิจัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
• บทสรุปโดยย่อ (Summary) ผลงานโครงการวิจัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
กำหนดการ
ลงทะเบียน:
http://bit.ly/2Gq4CwZ


Updates: 15 ก.พ. 2562


ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
เข้าร่วมกิจกรรม
การปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ
ประจำปีการศึกษา 2561


วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


"ผนึกกำลัง สร้างสรรค์ พัฒนา นำพาความรอบรู้ สู่สุขภาวะชุมชน"


กำหนดการ

Updates: 15 ก.พ. 2562


ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรมเรื่อง
มุมมองสาธารณสุข : เรื่องไม่เป็นเรื่อง เล่าให้เป็นเรื่อง
โดย รศ.ดร.ชนินทร์ เจริญกุล

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


จัดโดย งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สำรองที่นั่งได้ที่: นางสาวสุณิสา ปิติพงศ์สุนทร โทรศัพท์ 7309
หรือสามารถสมัครออนไลน์ https://goo.gl/EG8hi9
หรือ e-mail: sunisa.pit@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 26 ก.พ. 2562

รายละเอียด

Updates: 15 ก.พ. 2562


ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การจัดทำรายละเอียดวิชา (มคอ.3/4) ตามแนวทาง Outcome Based Education และ เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สำรองที่นั่งได้ที่: นางสาวสุณิสา ปิติพงศ์สุนทร โทรศัพท์ 7309
หรือสามารถสมัครออนไลน์ https://goo.gl/ES8PyT
หรือ e-mail: sunisa.pit@mahidol.ac.th
ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด

Updates: 15 ก.พ. 2562


ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ
นางสาวธนวรรณ จินดา
ข้าราชการพลเรือน สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เจ้าภาพได้ตั้งศพสวดพระอภิธรรม
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ถึง วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ศาลาวัดดงยาง ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ

Updates: 13 ก.พ. 2562


ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ
สามีของรองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงอรพินท์ สิงหเดช
ข้าราชการบำนาญ สังกัดภาควิชาอนามัยครอบครัว
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เจ้าภาพได้ตั้งศพสวดพระอภิธรรม
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ถึง วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม ศาลา ๗ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ

Updates: 11 ก.พ. 2562


ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การจัดทำรายละเอียดวิชา (มคอ.3/4) ตามแนวทาง Outcome Base Education และ เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สำรองที่นั่งได้ที่: นางสาวสุณิสา ปิติพงศ์สุนทร โทรศัพท์ 7309
หรือสามารถสมัครออนไลน์ https://goo.gl/ES8PyT
หรือ e-mail: sunisa.pit@mahidol.ac.th
ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด

Updates: 07 ก.พ. 2562


ฤดูกาลแห่งการ...ยื่นภาษีมาถึงแล้ว
บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ สามารถดูใบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ประจำปี 2561 เพื่อใช้ประกอบการยื่นภาษีได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยท่านสามารถเข้าระบบได้ที่
https://e-payroll.mahidol.ac.th/ePayroll/ หรือ สแกน QR CODE

รายละเอียด

Updates: 29 ม.ค. 2562


เชิญร่วมชม และเลือกซื้อสินค้า "คุณภาพดี ราคาถูก"
ตลาดนัดสร้างสุข ครั้งที่ 48

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อจองพื้นที่และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุดาวดี เพ็ชร์ปุ่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 1103,1517

รายละเอียด

Updates: 29 ม.ค. 2562


โครงการ Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2
เรื่อง “ถอดบทเรียนการนำวิชาการไปสู่สังคมเพื่อการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ: กรณี ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5”

วิทยากรโดย
ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง, ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม, รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์, ผศ.ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ, ผศ.ดร.สุวิมล กาญจนสุธา
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 - 11.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงทะเบียนร่วมงาน ได้ที่งานวิจัยและวิชาการ ผ่านช่องทาง ดังนี้
โทร 0 2354 8543 ต่อ 1127 หรือ
URL: https://goo.gl/forms/V93QhdfHRiW0UcsC3

Updates: 28 ม.ค. 2562


เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี

มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้กำหนดจัดกิจกรรมคัดเลือก ๕๐ บุคลากรต้นแบบ และ ๑๓๑ ปูชนียบุคคล เพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ให้เป็นต้นแบบแก่บุคลากรรุ่นใหม่ โดยแบ่งออกเป็น

๑. ประเภท ๕๐ บุคลากรต้นแบบ
๒. ประเภท ๑๓๑ ปูชนียบุคคล ท่านสามารถ Download รายละเอียดและแบบฟอร์มตาม Link หรือ QR Code ดังนี้

ประกาศคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือก ๕๐ บุคลากรต้นแบบ
๑๓๑ ปูชนียบุคคลฯ http://bit.ly/2MjWChm หรือ QR Code

แบบเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก

ให้รับรางวัลประเภท ๕๐ บุคลากรต้นแบบ

https://goo.gl/hZz3o2 หรือ QR Code

แบบเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก

ให้รับรางวัลประเภท ๑๓๑ ปูชนียบุคคล

https://goo.gl/x5bboZ หรือ QR Code

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม และส่งกลับไปยังงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
----------------------------------------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติม


Updates: 18 ม.ค. 2562


   

สวรส. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมชี้แจงประกาศกรอบวิจัยปี 2563
ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องแมจิก 3
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร
รับสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่านแรก) ปิดรับสมัครภายในวันที่ 16 มกราคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม
คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วม
----------------------------------------------------------
สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
(รับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562) 
ดูรายละเอียด การส่งข้อเสนอโครงการ และกรอบการวิจัย
คลิกเพื่อดูรายละเอียด


Updates: 14 ม.ค. 2562


สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ กองทุนประกันสังคม การเปลี่ยนสถานพยาบาล

ผู้ประกันตน หรือผู้มีสิทธิสามารถ ขอเปลี่ยนสถานพยาบาล โดยกรอกแบบเลือก
สถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02)
แล้วยื่นต่องานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

โดยท่านสามารถ Download แบบฟอร์ม สปส. 9-02 ได้ที่ https://goo.gl/RxAmnB

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 1517, 1103 | รายละเอียดเพิ่มเติม


Updates: 8 ม.ค. 2562


เชิญร่วมชม และเลือกซื้อสินค้า
"คุณภาพดี ราคาถูก"
ตลาดนัดสร้างสุข ครั้งที่ 47

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ติดต่อจองพื้นที่และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดาวดี เพ็ชร์ปุ่น
งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 1103, 1517


รายละเอียด


Updates: 28 ธ.ค. 2561


พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา
(Performance Agreement) ประจำปีงบประมาณ 2562
ระหว่างคณบดีกับหัวหน้าภาควิชา


ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 – 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2
อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์

Updates: 20 ธ.ค. 2561


การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Pensions’ Electronic Filing)

ข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ ที่ลาออกจากงาน
เกษียณอายุราชการ หรือข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
ให้ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
(Pensions’ Electronic Filing)


หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่
นางสาวสุดาวดี  เพ็ชร์ปุ่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 1517

รายละเอียด

Updates: 19 ธ.ค. 2561


โครงการ Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1
เรื่อง “การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย : การจัดการระบบการเงินและบัญชีโครงการวิจัย ต้องทำอย่างไร?” และ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยตีพิมพ์และ Citation ดีเด่น ประจำปี 2561

วิทยากรโดย         
(1) หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย  กองบริหารงานวิจัย
(2) หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย  กองบริหารงานวิจัย
(3) ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ++ ดูกำหนดการ
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ งานวิจัยและวิชาการ ผ่านช่องทาง ดังนี้
1. โทร 0 2354 8543 ต่อ 1127 หรือ
2. เว็บไซต์ https://bit.ly/2rF47FS หรือ
3. QR code
รับจำนวนจำกัด 50 คน

Updates: 18 ธ.ค. 2561


บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์
สามารถเข้าดูผลการเลื่อนเงินเดือน รอบตุลาคม 2561
ผ่านระบบ e-Payroll System
สามารถเข้าดูใบแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ได้ตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

โดยท่านสามารถ เข้าระบบได้ที่ https://e-payroll.mahidol.ac.th/ePayroll/ หรือ สแกน QR CODE

รายละเอียด

Updates: 18 ธ.ค. 2561


ขอเชิญบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
"การรับทำวิจัยและการบริการทางวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๑"

วันจันทร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2GmUIgC

ติดต่อสอบถาม : งานสื่อสารองค์กร หมายเลข 0

กำหนดการ

Updates: 17 ธ.ค. 2561


ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
SAR AUN-QA ทำอย่างไร?

ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 8.30 -12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

https://goo.gl/SkZcMm
ลงทะเบียนภายใน 15 มกราคม 2562


จัดโดย งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา โทร. 7309, 7999

รายละเอียด

Updates: 14 ธ.ค. 2561


ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณบดี
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (e - PA)"

ในวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 7403 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7) ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สามารถลงทะเบียน Online ตั้งแต่วันนี้ – 2 มกราคม 2562
รุ่นที่ 1 : เวลา 09.00 - 12.00 น. https://goo.gl/gLU2bV
รุ่นที่ 2 : เวลา 13.30 - 16.30 น. https://goo.gl/FB5kgQ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1103
รายละเอียด

Updates: 14 ธ.ค. 2561


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บริหารยุทธศาสตร์ และงบประมาณอย่างไรให้ถูกต้อง
และมีผลลัพธ์ดำเนินงานที่ดีขึ้น


ในวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย: งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ โทร. 1119

Updates: 12 ธ.ค. 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง