ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
SAR AUN-QA ทำอย่างไร?

ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 8.30 -12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

https://goo.gl/SkZcMm
ลงทะเบียนภายใน 15 มกราคม 2562


จัดโดย งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา โทร. 7309, 7999

รายละเอียด

Updates: 14 ธ.ค. 2561


ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณบดี
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (e - PA)"

ในวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 7403 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7) ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สามารถลงทะเบียน Online ตั้งแต่วันนี้ – 2 มกราคม 2562
รุ่นที่ 1 : เวลา 09.00 - 12.00 น. https://goo.gl/gLU2bV
รุ่นที่ 2 : เวลา 13.30 - 16.30 น. https://goo.gl/FB5kgQ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1103
รายละเอียด

Updates: 14 ธ.ค. 2561


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บริหารยุทธศาสตร์ และงบประมาณอย่างไรให้ถูกต้อง
และมีผลลัพธ์ดำเนินงานที่ดีขึ้น


ในวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย: งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ โทร. 1119

Updates: 12 ธ.ค. 2561


ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
"Jingle bell Party แฮปปี้..ปีหมู"

ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 7.45 - 9.00 น.

และกำหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันเดียวกัน
เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์

กำหนดการ


Updates: 12 ธ.ค. 2561


ขอความร่วมมือคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกท่าน
พิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ......

พร้อมทั้ง แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ได้ที่
http://intranet.mahidol/op/orpr/newhr/survey.html

รายละเอียด


Updates: 4 ธ.ค. 2561


การขอสติ๊กเกอร์รถยนต์สีน้ำเงิน
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ในกิจกรรมพิเศษ

เอกสารประกอบการขอรับสติ๊กเกอร์มหาวิทยาลัยมหิดล

1. สำเนาบัตรประจำตัวบุคลากร หรือ สำเนาคำสั่งจ้าง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาหนังสือผู้มีสิทธิ์ครอบครองรถ (เล่มทะเบียน) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. แจ้งเบอร์โทรสายตรงของสังกัด และเบอร์มือถือ

ส่งไปยังงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562

หากสงสัยสามารถติดต่อ/สอบถามที่ นายชัยยะ ขลังธรรมเนียม โทร. 1103


รายละเอียด


Updates: 3 ธ.ค. 2561


เชิญร่วมชม และเลือกซื้อสินค้า
"คุณภาพดี ราคาถูก"
ตลาดนัดสร้างสุข ครั้งที่ 46

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ติดต่อจองพื้นที่และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดาวดี เพ็ชร์ปุ่น
งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 1103, 1517


รายละเอียด


Updates: 3 ธ.ค. 2561


ขอเชิญบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกท่านร่วมงาน
“ราชพฤกษ์ตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ”

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เริ่มลงทะเบียน ๐๗.๓๐ น.
ณ โถงอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

กำหนดการ


Updates: 27 พ.ย. 2561


Backward Design กับ OBE เกี่ยวกันอย่างไร???
เชิญหาคำตอบได้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
Backward Design ด้วยการใช้การเรียนรู้เชิงรุกแบบร่วมมือ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข์

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 -16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ได้ที่ https://goo.gl/8y4SbB


Updates: 26 พ.ย. 2561


ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง
"กฎหมายอีไอเอกับการพัฒนา Mega-project และการลดความขัดแย้ง"

ผู้บรรยาย คุณสนธิ คชวัฒน์

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5)

รายละเอียด | ลงทะเบียนออนไลน์


Updates: 21 พ.ย. 2561


ขอเชิญภาควิชาทุกภาควิชาส่งตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และเจ้าหน้าที่ดูแล
หลักสูตรทุกหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
เข้ารับการฝึกอบรม การใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน 

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1
อาคารจรัส ยามะรัต (อาคาร 4)

ติดต่อสอบถาม/แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมที่
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 7305


Updates: 06 พ.ย. 2561


มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 Mahidol Quality 2018ภายใต้หัวข้อ “Valuing People : คุณค่าคน คุณค่างาน”

ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 
27 พฤศจิกายน 2561 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ http://op.mahidol.ac.th/qd/mqf2018/

พิเศษ สำหรับ 600 ท่านแรก รับฟรี ของที่ระลึกจากมหกรรมคุณภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://op.mahidol.ac.th/qd/mqf2018/
สอบถามโทร. 0 2849 6062-5   หรือทาง Email : mqf2018@mahidol.edu


Updates: 17 ต.ค. 2561


มาแล้วๆ ด่วน
การเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเสนอ
ขอตั้งงบประมาณ ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล

นักวิจัยสามารถเข้าไป Download แบบฟอร์ม รอบ Full Proposal
ได้ที่เว็บไซต์งานวิจัยและวิชาการ
http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/

- เปิดรับข้อเสนอ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เพื่อจัดส่งกองบริหารงานวิจัย
- ทั้งนี้ คณะต้องจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอแผนงาน ก่อนจัดส่งไปยังกองบริหารงานวิจัย

Updates: 16 ต.ค. 2561


ขอเชิญร่วมพิธี "บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙"
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กำหนดจัดพิธี

"บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙" ขึ้น เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
และร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๗.๔๕ - ๘.๓๐ น.
ณ บริเวณพิธี ชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

กำหนดการ

Updates: 5 ต.ค. 2561


ทีมผู้บริหารพบประชาคม

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

Updates: 27 ก.ย. 2561


ยินดีต้อนรับ
ศาตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ปีงบประมาณ 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 07.45 – 09.45 น.
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

Updates: 25 ก.ย. 2561


ขอเชิญร่วมพีธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล
และเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561

กำหนดการ

Updates: 19 ก.ย. 2561


ขอเชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2560
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรียฯ์, รอบอาคาร 2
และลานจอดรถระหว่างตึก 5 กับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

Updates: 19 ก.ย. 2561


ขอเรียนเชิญร่วมงาน "มุทิตาจิต ศรีราชพฤกษ์ ๖๑"

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ( อาคาร ๖ ชั้น ๒ )

รายละเอียดและกำหนดการ

Updates: 10 ก.ย. 2561


กองบริหารงานวิจัย แจ้งการจัดเตรียมเพื่อจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
แจ้งการเตรียมจัดทำข้อเสนอแผนงานวิจัยฯ เพื่อขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปี 2563

กองบริหารงานวิจัย
http://op.mahidol.ac.th/ra/research_fund_GOVERN/
หรือ งานวิจัยวิชาการ-ข่าวทุนวิจัย
http://www2.ph.mahidol.ac.th/research/thai/News/

Updates: 7 ก.ย. 2561


ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน/สภาคณาจารย์ และคณะบุคคลอย่างน้อย 10 คน
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

ส่งแบบเสนอชื่อไปที่
งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.1103
ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น

Updates: 31 ส.ค. 2561


เชิญฟังบรรยายในหัวข้อ เรื่อง
"อยู่อย่างไรให้ห่างไกล.....อัลไซเมอร์"

ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์

จัดโดย: สภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนออนไลน์

Updates: 22 ส.ค. 2561


ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง
การจัดทำแผนพัฒนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2562-2565


ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการ

Updates: 15 ส.ค. 2561


สัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
เรื่อง "เป้าหมายการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2562-2565"

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.15 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการ

Updates: 14 ส.ค. 2561


ขอความร่วมมือคณาจารย์ทุกท่าน ตรวจสอบและพิจารณาชื่อสาขาวิชาให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของตนเองในระบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยสามารถเข้าโปรแกรมได้ที่
URL http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/system/muprofile/
และใช้ Internet Account ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ Login เข้าใช้ระบบ
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดทำฐานข้อมูลชื่อสาขาวิชาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เรียบร้อยแล้ว
คณาจารย์สามารถสืบค้นชื่อสาขาวิชาเพื่อนำไปประกอบการกำหนด ชื่อสาขาวิชา
สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียง ชื่อสาขาวิชาของผู้ที่ได้
รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไปแล้ว โดยขอให้ตรวจสอบและพิจารณา
ชื่อสาขาวิชาฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561

Updates: 09 ส.ค. 2561


ประกาศภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 8

ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้ารายงานตัวสอบสัมภาษณ์
ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.
โดยเตรียมหลักฐาน คือ ใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจร่างกาย
Chest X-Ray, Hepatitis B, Fasting Blood Sugar, Total Cholesterol, HDL, LDL Trilyceride

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

Updates: 07 ส.ค. 2561


ขอเชิญร่วมงานพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

“ราชพฤกษ์ น้อมรำลึก พระคุณแม่”

ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น.
ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

กำหนดการ

Updates: 2 ส.ค. 2561


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน

บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
(รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

ลงทะเบียนออนไลน์ | ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม | กำหนดการ
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 22 สิงหาคม 2561
ผู้เข้าอบรมโปรดเตรียม ร่างบทความวิจัย (Drafted Manuscript) มาด้วย


Updates: 31 ก.ค. 2561


รายชื่อ เลขที่สอบ ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 8


กำหนดการจัดสอบข้อเขียน
ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 3407 (ชั้น 4)
อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูรายชื่อ

Updates: 19 ก.ค. 2561


สำนักงานคณบดี ร่วมกับ สภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์

ขอเชิญผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากร ร่วมฟังการบรรยาย
เรื่อง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ  พ.ศ. 2561"

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมพิทยา  จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม  เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ลงทะเบียนออนไลน์ | ดูกำหนดการ

Updates: 18 ก.ค. 2561


ขอเชิญบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกท่าน ร่วมงาน พิธีเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

นอกจากนี้ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ MUPH : จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น.
ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

Updates: 12 ก.ค. 2561


โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สาหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน


วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่
: https://bit.ly/2KsbNmV
หรือแจ้งรายชื่อได้ที่ งานวิจัยและวิชาการ โทร 1127, 1412

รายละเอียด | กำหนดการ

Updates: 10 ก.ค. 2561


โครงการ Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3
เรื่อง "แลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมมือจัดทำข้อเสนอแผนงานวิจัยโครงการท้าทายไทย: การป้องกัน การดูแลรักษา และพัฒนาวัคซีนโรคมือ เท้า ปาก ประจำปีงบประมาณ 2561"

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

หัวข้อการวิจัย ดังนี้ (ปรับปรุง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561)
- ลักษณะทางระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของเชื้อที่แพร่ระบาดในประเทศ เพื่อตอบคำถามว่าวัคซีนที่มีการพัฒนาและใช้ในต่างประเทศจะสามารถป้องกันการติดเชื้อที่แพร่ระบาดในประเทศได้หรือไม่
- วิธีการรักษา การหายาต้านไวรัส โดยเฉพาะการคัดกรองยาและสมุนไพร
- สายพันธุ์ของไวรัสในประเทศไทย เพื่อความเข้าใจระบาดวิทยา
- แนวทางในการประเมินและติดตามผู้ป่วยตั้งแต่ระยะแรกว่ารายใดมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรง และต้องการการรักษาจำเพาะ
- ระบาดวิทยาและวิธีการใหม่เพื่อใช้ควบคุมการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

>> ระยะเวลาการให้ทุน 20 เดือน <<


ลงทะเบียนร่วมการสัมมนา
Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรมได้ที่
งานวิจัยและวิชาการ โทร 0 2354 8543 ต่อ 1127

แบบข้อเสนอโครงการรวบยอด (Concept note) | เงื่อนไขการส่งหัวข้อโครงการ (ฉบับเพิ่มเติม)

Updates: 5 ก.ค. 2561


ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง
"จากงานประจำสู่งานวิจัย : การเพิ่มมูลค่างานประจำ"
ระยะที่ 1 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561
จัดโดย ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด || ลงทะเบียนออนไลน์
รับจำนวนจำกัด 40 คน
ปิดรับลงทะเบียน 15 สิงหาคม 2561

Updates: 2 ก.ค. 2561


เชิญบุคลากรใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี เข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ อาคารเทพนม เมืองแมน ชั้น 5
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม || กำหนดการ || ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรใหม่
*ท่านสามารถลงทะเบียน Online ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 กรกฎาคม 2561


ขอเชิญ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
โครงการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่3 และระดับบัณฑิตศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 -12.00 น.
ณ โถงอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 1 และห้องเธียเตอร์ชั้น 2
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูกำหนดการ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลตามระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดโดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
โทร. 02 354 8525

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม || กำหนดการ


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะฯ สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ปี 2561

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน

จัดโดย งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ


การประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ประจำปี 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 27 - วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561

คณะกรรมการฯ
|| กำหนดการ


งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน
เข้าร่วมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ
"EndNote ขั้นพอเพียง รุ่น 3"
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7404 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง

ติดต่อสอบถาม 02-644-4867
สมัครออนไลน์ได้ที่ goo.gl/XCyFUk


งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน
เข้าร่วมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ
"EndNote (Advanced Annotation)"
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7404 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง

ติดต่อสอบถาม 02-644-4867
สมัครออนไลน์ได้ที่ goo.gl/Cw7grN


(ขอเลื่อน) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ" ครั้งที่ 4
หัวข้อ จัดเวทีนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เฉพาะบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์)
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ อาคารเทพนม เมืองแมน ชั้น 4

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่: https://goo.gl/tXEHBn
เปิดรับสมัคร 6 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2561


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการย้ายข้อมูล (Migrate) MU Webmail ระยะที่ 2 เพื่อ  Upgrade เวอร์ชั่นสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานในพื้นที่เขตพญาไทศิริราชและพื้นที่เขตอื่นๆ
โดยจะเริ่มในสัปดาห์ที่
ของเดือนมิถุนายน 
2561

ในระหว่างการ Upgrade เวอร์ชัน MU Webmail ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบ MU Webmail ได้ตามปกติ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 0-2849-6022 และ 0-2849-6228-29 หรือ E-mail สอบถามปัญหา IT ที่ consult@mahidol.ac.th
และสอบถามปัญหาการใช้งาน Username และ Password ที่ account@mahidol.ac.th  


++ โครงการศึกษาอบรมระยะสั้น ++
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2561
---------------------------------------
วันที่ 9 พฤศจิกายน - 5 เมษายน 2562

++ จัดโดย ++
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

กำหนดการ


ขอเชิญ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม
“การสร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์แบบง่าย”

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 7 ชั้น 4

ลงทะเบียน Online

จัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดต่อสอบถามงาน IT โทร. 7305
(รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น)


ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 2
หัวข้อ “ทดลองใช้/ประเมิน/ปรับกระบวนงาน”
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.45 - 12.00  น.
ณ อาคารเทพนม  เมืองแมน ชั้น 4
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร:
รศ. ดร. ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์


ลงทะเบียน Online


ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 3
หัวข้อ “ทบทวนกระบวนงาน”
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.45 – 12.00  น.

ณ อาคารเทพนม  เมืองแมน ชั้น 4
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร:
รศ. ดร. ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์


ลงทะเบียน Online


"การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ
สำหรับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย"
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท

หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา SEDA
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำหนดการ


ขอเชิญร่วมงาน "ราชพฤกษ์ เบิกบาน สราญใจ"
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561
เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมราชพฤกษ์

กำหนดการ


ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์
เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
"การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม (EndNote)" รุ่นที่ 2
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7404 อาคาร 7 ชั้น 4
จัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สนใจลงชื่อได้ที่ โทรศัทพ์ : สายตรง 02-644-4867 สายภายใน 7305

ลงทะเบียนออนไลน์: https://goo.gl/CykyPz


ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์
เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
"การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม (EndNote)" รุ่นที่ 2
วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7404 อาคาร 7 ชั้น 4
จัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สนใจลงชื่อได้ที่ โทรศัทพ์ : สายตรง 02-644-4867 สายภายใน 7305

ลงทะเบียนออนไลน์: https://goo.gl/74T4qN


ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์
เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
“การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin”
วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7404 อาคาร 7 ชั้น 4
จัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สนใจลงชื่อได้ที่ โทรศัทพ์ : สายตรง 02-644-4867 สายภายใน 7305

ลงทะเบียนออนไลน์: https://goo.gl/UGwfCu (มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว)


ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์
เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
"การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม (EndNote)"
วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7404 อาคาร 7 ชั้น 4
จัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สนใจลงชื่อได้ที่ โทรศัทพ์ : สายตรง 02-644-4867 สายภายใน 7305

ลงทะเบียนออนไลน์: https://goo.gl/j61ntW (มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว)


ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณบดี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 1”
วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเทพนม  เมืองแมน ชั้น 4
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากร: รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

สามารถลงทะเบียน Online ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2561
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 1103

ดูกำหนดการ


รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์
ในฐานะผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศ
ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
อนุสัญญามินามะตะในการจัดการสารปรอทระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2561
ที่เมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา
เพื่อพัฒนาและกำหนดแนวทางในการจัดการข้อมูลการตรวจวัดและ
จัดทำกรอบการประเมินประสิทธิผลของอนุสัญญามินามะตะ

ที่มา: http://www.mercuryconvention.org/


การบรรยายพิเศษ  “ความคิดเชิงวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม”
วิทยากร: ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย  พรรณสวัสดิ์

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 (อาคารเทพนม เมืองแมน)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การบรรยายพิเศษ "ความคิดเชิงวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม" เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Research Development in Environmental Technology and Statistics

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
รศ.ดร.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
e-mail: sopa.chi@mahidol.ac.th


ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำป
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561  เวลา 07.00 - 11.30 น.
ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หากบุคลากรท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเข้าไปดูได้ในระบบ E-office ของคณะฯ
ซึ่งงานบริหารทั่วไปได้เวียนแจ้งในระบบ E-office ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร” ครั้งที่ 2 เรื่อง การใช้โปรแกรม Patsnap ในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก
วิทยากรโดย (1) คุณวีระเวช อรธนาลัย : กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
(2) คุณพลกฤต กิจวชรโสภณ : ตัวแทนสิทธิบัตรและที่ปรึกษานวัตกรรม
(3) คุณรชตะ พรหมมา : นักวิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญาและที่ปรึกษานวัตกรรม บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561  เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7404 ชั้น 4 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงทะเบียนร่วมการประชุมฯ ได้ที่งานวิจัยและวิชาการ  โทร 0 2354 8543 ต่อ 1127
หรือ e-mail: sasiluck.boo@mahidol.ac.th , krittiya.tra@mahidol.ac.th
(รับจำนวนจำกัด 35 คน  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้แทนภาควิชา จำนวน 1-2 คน เข้ารับการอบรม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และคณะสาธารณสุขศาสตร์
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

 


จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร” ครั้งที่ 1 เรื่อง การสืบค้นสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
วิทยากรโดย คุณพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย : ตัวแทนสิทธิบัตรและเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7404 ชั้น 4 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนร่วมการประชุมฯ ได้ที่งานวิจัยและวิชาการ โทร 0 2354 8543 ต่อ 1127
หรือ E-mail: sasiluck.boo@mahidol.ac.th , krittiya.tra@mahidol.ac.th
(รับจำนวนจำกัด 35 คน  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้แทนภาควิชา จำนวน 1-2 คน เข้ารับการอบรม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และคณะสาธารณสุขศาสตร์
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

 


โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
บรรยายเรื่อง
“การเลือกวารสารวิชาการเพื่อตีพิมพ์ผลงาน”  
วิทยากรโดย นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ : หัวหน้าหน่วยสารสนเทศงานวิจัย  งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยายเรื่อง “การใช้งานระบบวารสารออนไลน์”
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิราณี ศรีใส : บรรณาธิการวารสารสาธารณสุขศาสตร์

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต (อาคาร 4) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ลงทะเบียนร่วมการประชุมฯ  ได้ที่งานวิจัยและวิชาการ  โทร 0 2354 8543 ต่อ 1127
หรือ E-mail: sasiluck.boo@mahidol.ac.th , krittiya.tra@mahidol.ac.th

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

 


โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน
บรรยายเรื่อง
 “การเตรียม Manuscript เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ”
 “การใช้งานระบบวารสารออนไลน์”
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิราณี ศรีใส : บรรณาธิการวารสารสาธารณสุขศาสตร์

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561  เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต (อาคาร 4)  คณะสาธารณสุขศาสตร์

ลงทะเบียนร่วมการประชุมฯ  ได้ที่งานวิจัยและวิชาการ  โทร 0 2354 8543 ต่อ 1127
หรือ E-mail: sasiluck.boo@mahidol.ac.th , krittiya.tra@mahidol.ac.th

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

 


กราฟเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า ปี 2559-2560
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูกราฟแยกตามอาคาร

 

 


เชิญชวนนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกชั้นปี
ร่วมประกวดออกแบบหน้าปกหนังสืองานประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 15
ภายใต้หัวข้อ “อาหารและโภชนาการแห่งอนาคตเพื่อสุขภาพ 
(Future Food & Nutrition for Health)”

ชิงเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

ดูรายละเอียดได้ที่ : http://phnu.ph.mahidol.ac.th/

 

 


ประกาศเตือนภัย!!
พบมัลแวร์ขุดเงินดิจิทัลระบาดในไทย


ดูรายละเอียด


ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน
ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ... ในหัวข้อเรื่อง
Antimicrobial resistance in Mycobacterium spp.
โดย Professor Yasuhiko Suzuki, Division of Bioresources, Hokkaido University Research Center for Zoonosis Control, Japan Research experience on rabies
โดย Professor Hirofumi Sawa, Division of Molecular Pathobiology, Hokkaido University Research Center for Zoonosis Control, Japan

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 6511 อาคาร 6 ชั้น 5

สำรองที่นั่งได้ที่ ภาควิชาจุลชีววิทยา โทร. 02 3548528 ต่อ101

 

 


ข่าวดี!!!
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บุคลากรสามารถ ดาวน์โหลด
Adobe Creative Cloud (For Windows & Mac) ได้แล้ววันนี้
ที่ http://softwaredownload.mahidol

 

 


ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ สู่...ตลาดแรงงาน

หัวข้อเรื่อง เขียนประวัติส่วนบุคคล (Resume) อย่างไร ? ให้มีโอกาสได้งาน ครั้งที่ 2

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.

จัดโดย งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 


ขอเชิญนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมฟัง
การแนะแนวหลักสูตร และข้อมูลทุนการศึกษา

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน

โดย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ)

จัดโดย งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 


ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น"
เสวนาโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ อาคารเทพนม เมืองแมน ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สามารถลงทะเบียน Online หรือ แจ้งรายชื่อได้ที่ งานบริหารบุคคล โทร. 1103
ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่: https://goo.gl/oc1V3K

 

 


โครงการ Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2
เรื่อง “แนะนำการเขียนโครงการวิจัย ขอทุน สวรส. ประจำปี 2562 จากผู้มีประสบการณ์ตรง”
วิทยากรโดย

(1) รศ.ดร.นพ. นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
(2) รศ.ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย
ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
กิจกรรม วิทยากรให้การบรรยายแนะนำการเขียนโครงการขอทุน สวรส. จากประสบการณ์ตนเอง คนละครึ่งชั่วโมง และเปิดการอภิปรายซักถามอีก 1 ชั่วโมง
ลงทะเบียนร่วมการประชุมฯ ได้ที่งานวิจัยและวิชาการ โทร 0 2354 8543 ต่อ 1127 (รับจำนวนจำกัด 40 คน)


ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการ

หัวข้อเรื่อง "ข้าราชการในยุค ประเทศไทย 4.0 ต้องเตรียมพร้อม อะไรบ้าง ?"

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ สู่...ตลาดแรงงาน 2018

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.

จัดโดย งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


การขอสติ๊กเกอร์รถยนต์สีน้ำเงิน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ในกิจกรรมพิเศษ

เอกสารประกอบการขอรับสติ๊กเกอร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1. สำเนาบัตรประจำตัวบุคลากร หรือ สำเนาคำสั่งจ้าง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาหนังสือผู้มีสิทธิ์ครอบครองรถ (เล่มทะเบียน) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่งไปยังงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 29 มกราคม 2561
หากสงสัยสามารถติดต่อ / สอบถามที่ นายชัยยะ  ขลังธรรมเนียม โทร. 1103

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การบันทึกข้อมูลการขอตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) ระบบออนไลน์"

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๗๔๐๒ อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร ๗) ชั้น ๔
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยายโดยวิทยากรจากกองทรัพยากรบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แจ้งรายชื่อได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๑๑๐๓ ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


What is Planetary Health?
Come to learn with us


Unveiling Opportunities for Planetary Health Research in Southeast Asia
in the era of the Sustainable Development Goals

By Dr. Nicole de Paula

Date: January 31st 2018 Time: 9.30-11.30 am. Room 7508

International Relations and Networking Section
Tel. 1411, 1150

 


ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วม การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง:
Active learning for digital learner: ความท้าทายของครู 4.0

โดย รศ.ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สำรองที่นั่งได้ที่: นางสาวสุณิสา ปิติพงศ์สุนทร
โทร. 7309 หรืออีเมล์: sunisa.pit@mahidol.ac.th

 


ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ
การประเมินผลผู้เรียนในรายวิชาที่มีลักษณะการเรียนแบบ Active Learning

โดย ผศ.ดร. วิชัย เสวกงาม
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สำรองที่นั่งได้ที่: นางสาวสุณิสา ปิติพงศ์สุนทร
โทร. 7309 หรืออีเมล์: sunisa.pit@mahidol.ac.th

 


คณะฯ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ประจำ ร่วมสมัครรับเลือกตั้ง
ตำแหน่งกรรมการประจำคณะฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน ๔ ตำแหน่ง
แทนกรรมการชุดเดิมที่จะพ้นวาระ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑)  เป็นอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์
(๒)  ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อหรือถูกยืมตัวไปปฏิบัติงานนอกคณะสาธารณสุขศาสตร์
(๓)  มิได้ดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยหรือคณะ(คณบดี,รองคณบดี,หัวหน้าภาควิชา)

โดยสามารถสมัครรับเลือกตั้งด้วยตนเองหรือเสนอชื่อโดยคณาจารย์ประจำอย่างน้อยสามคน และ          ยื่นใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด  ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงถึงวันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้ คณะฯ กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. บริเวณโถงหน้าห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร ๑)

 


โครงการ Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1
เรื่อง "ชี้แนะ แนะนำ และเชิญชวนกันขอทุนวิจัย สวรส. ประจำปีงบประมาณ 2562"

วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 9.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2
อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิทยากร: ทพ.จเร วิชาไทย
ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. และผู้จัดการ
สำนักวิจัยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

ลงทะเบียนร่วมการประชุมฯ  ได้ที่งานวิจัยและวิชาการ โทร 0 2354 8543 ต่อ 1127
เปิดรับลงทะเบียน  ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 (รับจำนวนจำกัด 40 คน)

 


ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2561

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/

รายละเอียดเพิ่มเติม


ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านสมัครเข้าร่วม
โครงการอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย
(Nutrition for Health and Anti-Aging)
รุ่นที่ 4/2561
(หลักสูตรปรับปรุง) จัดโดย ภาควิชาโภชนวิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดอบรม
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 4, 11, 18, 25 มีนาคม และ 1 เมษายน 2561
สถานที่จัดการอบรม
ภาคบรรยาย ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ภาคปฎิบัติ ณ ห้องปฎิบัติการอาหาร อาคาร 7 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
(วิทยาเขตพญาไท ติดรพ.เด็ก ตรงข้ามรพ.พระมงกุฎฯ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-354 -8539
หรือ ผศ.ดร.เอกราช บารุงพืชน์ LINE ID: @nutritionmahidol
อีเมล์ abnutrition@yahoo.com
รายละเอียดและสมัครเข้าร่วมอบรม


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง