วารสารสาธารณสุขศาสตร์
Journal of Public Health
     ISSN 0125-1678 ใบสมัครสมาชิก     

Home
 

Instructions to Authors

มกราคม - เมษายน 2558 ปีที่ 45 ฉบับที่ 1
กันยายน - ธันวาคม 2557 ปีที่ 44 ฉบับที่ 3
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557 ปีที่ 44 ฉบับที่ 2
มกราคม - เมษายน 2557 ปีที่ 44 ฉบับที่ 1
กันยายน - ธันวาคม 2556 ปีที่ 43 ฉบับที่ 3
พฤษภาคม - สิงหาคม 2556 ปีที่ 43 ฉบับที่ 2
มกราคม - เมษายน 2556 ปีที่ 43 ฉบับที่ 1
กันยายน - ธันวาคม 2555 ปีที่ 42 ฉบับที่ 3
พฤษภาคม - สิงหาคม 2555 ปีที่ 42 ฉบับที่ 2
มกราคม - เมษายน 2555 ปีที่ 42 ฉบับที่ 1
ธันวาคม 2554 ฉบับพิเศษ 84 พรรษา
กันยายน - ธันวาคม 2554 ปีที่ 41 ฉบับที่ 3
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554 ปีที่ 41 ฉบับที่ 2
มกราคม - เมษายน 2554 ปีที่ 41 ฉบับที่ 1
กันยายน - ธันวาคม 2553 ปีที่ 40 ฉบับที่ 3
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553 ปีที่ 40 ฉบับที่ 2
มกราคม - เมษายน 2553 ปีที่ 40 ฉบับที่ 1
กันยายน - ธันวาคม 2552 ปีที่ 39 ฉบับที่ 3
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552 ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
มกราคม - เมษายน 2552 ปีที่ 39 ฉบับที่ 1
ฉบับพิเศษ 60 ปีคณะสาธารณสุขศาสตร์  
กันยายน - ธันวาคม 2551 ปีที่ 38 ฉบับที่ 3
พฤษภาคม - สิงหาคม 2551 ปีที่ 38 ฉบับที่ 2
มกราคม - เมษายน 2551 ปีที่ 38 ฉบับที่ 1
กันยายน - ธันวาคม 2550 ปีที่ 37 ฉบับที่ 3
พฤษภาคม - สิงหาคม 2550 ปีที่ 37 ฉบับที่ 2
มกราคม - เมษายน 2550 ปีที่ 37 ฉบับที่ 1
พฤษภาคม – สิงหาคม 2548 ปีที่ 35 ฉบับที่ 2
มกราคม - เมษายน 2548 ปีที่ 35 ฉบับที่ 1
กันยายน - ธันวาคม 2547 ปีที่ 34 ฉบับที่ 3
พฤษภาคม - สิงหาคม 2547 ปีที่ 34 ฉบับที่ 2
   

คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.02-354-8543-9 ต่อ 7404
โทรสาร. 02-6409854