ห้องปฎิบัติการกลาง

ติดต่อขอใช้บริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานบริหารเครื่องมือกลาง
ชั้น 3 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
โทรศัพท์ 02-354-8543-9
ภายใน 1334, 1401, 1402