NEWS

วิธีวิจัยและสถิติวิเคราะห์ในงานวิจัยทางทันตกรรม


ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น
วิธีวิจัยและสถิติวิเคราะห์ในงานวิจัยทางทันตกรรม
ระยะเวลาการอบรม: พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 (ไม่ต่อเนื่อง)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: โทร. 02 354 8541, 02 354 8563 E-Mail: headphep@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม | หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมและใบสมัคร