NEWS

MOU "ผนึกกำลังสร้างสรรค์อำเภอสูงเนินสุขภาวะ"


เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ผนึกกำลังสร้างสรรค์อำเภอสูงเนินสุขภาวะ"ร่วมกับนายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม นายอำเภอสูงเนิน และนายแพทย์วิชาญ คิดเห็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะผนึกกำลังสร้างสรรค์อำเภอสูงเนินสุขภาวะให้บรรลุผลสำเร็จ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในอำเภอสูงเนินและการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายสำคัญ ได้แก่ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. ศูนย์อนามัยที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา สมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย บริษัท 505 โภคภัณฑ์ จำกัด มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ บริษัทเอ ไอ เอ จำกัด และบริษัททรูวิชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบประกาศเกียรติคุณให้กับนายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้นเป็นการเสวนาแนวทางผนึกกำลังหนุนเสริมอำเภอสูงเนินสุขภาวะ โดยมีหม่อมหลวงอนุพร เกษมสันต์, พลเอกศักดา แสงสนิท, คุณอำพนภัทรา ชาติทอง (ป้าดา) รองประธานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานศิริราช, คุณปรีชา ไพรัมย์ ประธานบริษัท 505 โภคภัณฑ์ จำกัด, คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ, นายแพทย์ธนบดินทร์ คชเสนี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัทเอ ไอ เอ จำกัด,นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ร่วมเสวนา และรองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

ส่วนบรรยากาศรอบๆ ศูนย์วิจัยฯ ได้มีภาคีเครือข่ายร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากจากผู้มาชมงาน