NEWS

MOU คณะสาธารณสุขศาสตร์กับกรมอนามัยในการขับเคลื่อน Health Literacy


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย "สังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ" (วันที่ 5 มกราคม 2561) รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับ นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชนและขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ของประชาชน เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสติปัญญาแก่ประชาชนมีสุขภาพดีสมวัยตลอดช่วงชีวิต โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องและทันสมัย จนนำไปสู่การเป็น ฒ"สังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ" ในยุค Thailand 4.0 โดยมีสักขีพยานทั้งจากกรมอนามัย ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ภายในกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งได้รับเกีบรติจากนายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ ครั้งนี้ด้วย ในการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพและยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ถือได้ว่าเป็นการวางรากฐานที่สำคัญให้กับคนไทยทุกคน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีสมวัยในทุกช่วงชีวิต ดังนั้นความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) จึงเป็นตัวช่วยให้ประชาชนไทยรู้เท่าทันสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารและสุขภาพของตนเอง มีการเข้าใจ กลั่นกรอง ประเมิน และตัดสินใจ ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม ซี่งอาศัยความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและการบริการสุขภาพจากหลายช่องทางจนสามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเองได้ (Self-Management) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการผนึกกำลังกันระหว่างภาคสาธารณสุขและภาคการศึกษาในการพัฒนาบุคลากร ทั้งในกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มวิชาชีพ และบุคลากรระดับปฏิบัติการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับชุมชน เช่นกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ผู้นำชุมชน และกลุ่มคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในการพัฒนาชุมชนและองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ศูนย์พัฒนาและรับรององค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO Development and Accreditation Center) และมีเครื่องมือสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยอาศัยความร่วมมือของทั้งสองสถาบัน ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของทั้งสองสถาบันและเพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างสมบูรณ์ต่อไป