NEWS

โครงการทุน Academic Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561


กองวิเทศสัมพันธ์ได้จัดทำประกาศโครงการทุน Academic Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนันสนุนการสร้าง Internationalization Culture โดยโครงการทุนต่างๆ มีดังนี้
1. ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561 (Scholarships for Undergraduate Student Mobility Program 2018)
2. ทุนสนับสนุนการเดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561 (Scholarships for Postgraduate Student Exchange Program 2018)
3. ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อสร้างความเป็นนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. ทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและสร้างเสริมการเป็นพลเมืองโลกสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2561 (Backpack Scholarships)
5. ทุนสนับสนุนการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 (Scholarships for Internship Abroad)
6. ทุนสนับสนุนอาจารย์อาคันตุกะหรือนักวิชาการชาวต่างประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561 (Scholarships for Visiting Professors or Scholars to Work at Mahidol University 2018)
7. ทุนสนับสนุนค่าที่พักสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2560
8. ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติเพื่อมาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 (Scholarships for Living Allowance)
9. ทุนสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 (Scholarship for International Cooperation Development Mahidol University 2018)
10. ทุนสนับสนุนการจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2561
11. ทุนแลกเปลี่ยนด้านวิชาการภายใต้ ASEAN University Network (AUN) โครงการ ASEAN Credit Transfer System (ACTS) 2018 (Scholarships for AUN-ACTS Student Exchange Program 2018)

ภาควิชาหรือหลักสูตรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ หรือที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orir/