NEWS

English for PH Staff


มาฝึกภาษาอังกฤษกันเถอะ
เปิดรับสมัครบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่สนใจเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เข้าร่วมฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา "English for PH Staff"

ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับ
ใช้ในชีวิตประจำวันพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
การนำเสนอผลงาน การพูดในที่สาธารณะ

เรียนทุกวันพุธ เวลา 16.00 – 17.30 น.
23, 30 มกราคม 2562
6, 13, 20, 27 กุมภาพันธ์ 2562
6, 13, 20 มีนาคม 2562
ณ ศูนย์อบรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ห้องกานดา วัฒโนภาส) อาคาร 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 1150
หรือ วินัฐฎา เกษแก้ว (แอน) 0898625523