NEWS & CLIPS

โครงการ Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3


โครงการ Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3
เรื่อง "แลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมมือจัดทำข้อเสนอแผนงานวิจัยโครงการท้าทายไทย: การป้องกัน การดูแลรักษา และพัฒนาวัคซีนโรคมือ เท้า ปาก ประจำปีงบประมาณ 2561"

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

หัวข้อการวิจัย ดังนี้ (ปรับปรุง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561)
- ลักษณะทางระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของเชื้อที่แพร่ระบาดในประเทศ เพื่อตอบคำถามว่าวัคซีนที่มีการพัฒนาและใช้ในต่างประเทศจะสามารถป้องกันการติดเชื้อที่แพร่ระบาดในประเทศได้หรือไม่
- วิธีการรักษา การหายาต้านไวรัส โดยเฉพาะการคัดกรองยาและสมุนไพร
- สายพันธุ์ของไวรัสในประเทศไทย เพื่อความเข้าใจระบาดวิทยา
- แนวทางในการประเมินและติดตามผู้ป่วยตั้งแต่ระยะแรกว่ารายใดมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรง และต้องการการรักษาจำเพาะ
- ระบาดวิทยาและวิธีการใหม่เพื่อใช้ควบคุมการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

>> ระยะเวลาการให้ทุน 20 เดือน <<
ลงทะเบียนร่วมการสัมมนา
 Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรมได้ที่
งานวิจัยและวิชาการ โทร 0 2354 8543 ต่อ 1127

แบบข้อเสนอโครงการรวบยอด (Concept note)
เงื่อนไขการส่งหัวข้อโครงการ (ฉบับเพิ่มเติม)