NEWS

มหาวิทยาลัยมหิดล คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562


Thai University Central Admission System (TCAS)
มหาวิทยาลัยมหิดล คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS
รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio
รอบที่ 2 โควตา
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4 Admissions

ดูรายละเอียดการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์
https://tcas.mahidol.ac.th/