NEWS

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ทั้งหลักสูตรไทย - หลักสูตรนานาชาติ (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ) 
**พร้อมทุนการศึกษาและทุนวิจัยจำนวนมาก**

#รับสมัคร : 15 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562
สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับประจำปีการศึกษา 2562 ได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/

สอบถามโทร. 0 2441 4125 ต่อ 110 - 115,130 - 135
E - mail : gradthai@mahidol.ac.th

เครดิต: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล