ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล นาย ธีระ ศิริสมุด
MR. TEERA SIRISAMUTR
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2548
ปีการศึกษาที่จบ 2551
รหัสนักศึกษา 4837372
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ ที่เกิดขึ้นในบ้านของเด็กก่อนวัยเรียน จังหวัดร้อยเอ็ด
PREVALENCE AND RISK FACTORS OF UNINTENTIONAL HOME INJURY IN PRESCHOOL CHILDREN, ROI ET PROVINCE
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์