ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. เตือนใจ นุชเทียน
MISS TUANJAI NUCHTEAN
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2548
ปีการศึกษาที่จบ 2552
รหัสนักศึกษา 4837522
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ความสัมพันธ์ข้อมูลเชิงพื้นที่กับการเกิดความเครียดใน วัยรุ่นอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
SPATIAL DISTRIBUTION AND FACTORS ASSOCIATED WITH STRESS AMONG ADOLESCENTS IN BANPEAW DISTRICT SAMUTSAKHORN PROVINCE : USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์