ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล นาย ณรงค์ศักดิ์ บุญขาว
MR. NARONGSAK BOONKHAO
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2548
ปีการศึกษาที่จบ 2550
รหัสนักศึกษา 4837368
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การใช้เทคนิค IMMUNOMAGNETIC SEPARATION POLYMERASE CHAIN REACTION ASSAY ในการตรวจหาเชื้อ CRYPTOSPORIDIUM ในน้ำที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ ในภาคใต้ของประเทศไทย
AN IMMUNOMAGNETIC SEPARATION POLYMERASE CHAIN REACTION ASSAY FOR CRYPTOSPORIDIUM DETECTION IN WATERS COLLECTED FROM TSUNAMI AFFECTED AREAS IN SOUTHERN THAILAND
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์