ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. อนุกูล พูลศิริ
MISS ANUKOON POONSIRI
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2548
ปีการศึกษาที่จบ 2549
รหัสนักศึกษา 4837527
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การศึกษาเชื้อ Acanthamoeba spp. จากสระวายน้ำ ในกรุงเทพมหานครและปฎิกริยาระหว่าง เชื้อที่พบกับเม็ดเลือดแดงของคนในหลอดทดลอง
ACANTHAMOEBA SPP. FROM PUBLIC SWIMMING POOLS IN BANGKOK AND ITS INTERACTION WITH HUMAN RED BLOOD CELL IN VITRO
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์