ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. สุธิดา พันธุ์สถิตย์วงศ์
MISS SUTIDA PUNSTITWONG
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2548
ปีการศึกษาที่จบ 2549
รหัสนักศึกษา 4837531
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ความชุกและความรุนแรงของหนอน พยาธิและโปรโตซัวในมูลสุกรจาก โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลในเขตภาคกลางของประเทศไทย
PREVALENCE AND INTENSITY OF HELMINTH AND PROTOZOA IN SWINE FECES FROM MUNICIPAL ABATTOIRS IN THE CENTRAL REGION OF THAILAND
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์