ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. ปาริชาติ พ่วงเภตรา
MISS PARICHART PUANGPATRA
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2548
ปีการศึกษาที่จบ 2550
รหัสนักศึกษา 4837354
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การตรวจอย่างรวดเร็วเพื่อหาเชื้อคลอสตริเดียม เปอร์ฟริงเจนส์ที่สร้างและไม่สร้างเอ็น เทอโรทอกซินในสมุนไพรและเครื่องเทศ ด้วยวิธีดูเพล็กซ์-พีซีอาร์-ไฮบริไดเซชัน
A RAPID DUPLEX-PCR HYBRIDIZATION FOR DETECTION OF BOTH ENTEROTOXIGENIC AND NON-ENTEROTOXIGENIC CLOSTRIDIUM PERFRINGENS IN SPICES AND MEDICINAL HERBS
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์