ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. ศุภลักษณ์ ยะแสง
MISS SUPPALAK YESAENG
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2548
ปีการศึกษาที่จบ 2550
รหัสนักศึกษา 4837359
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การตรวจหาเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์ก่อโรคอย่าง รวดเร็วในตัวอย่างซีรัมด้วยวิธีดูเพล็ก-พีซีอาร์ และการไฮบริไดเซซันด้วยโพรบที่สังเคราะห์ 2 ชนิด
RAPID DETECTION OF PATHOGENIC LEPTOSPIRA IN SERUM SAMPLES BY DUPLEX-PCR AND HYBRIDIZATION USING TWO SYNTHETIC DNA PROBES
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์