ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. วีรภัสรา แก้วเกษ
MISS WIRAPHATSARA KAEWKET
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2548
ปีการศึกษาที่จบ 2551
รหัสนักศึกษา 4837362
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การศึกษาระบาดวิทยาทางน้ำเหลืองต่อแอนติบอดี ของบรูเซลล่า เมลิเทนลิสในแพะและเกษตรกรที่สัมผัสแพะ จังหวัดกาญจนบุรี
SEROEPIDEMIOLOGICAL STUDIES OF BRUCELLA MELITENSIS ANTIBODY IN GOATS AND CONTACTED GOAT FARMERS AT KANCHANABURI PROVINCE
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์